Възможно ли е регистрирана по ЗДДС фирма, която търгува със зърнени храни, да прилага режима за касова отчетност?

 

 

Видовете доставки, които са изключени от прилагането на режима за касова отчетност, са посочени в чл. 151, ал. 2 на ЗДДС. Сред тях са и доставките, за които се прилага редът за обратно начисляване, при които данъкът е изискуем от получателя им. По силата на промените в ЗДДС, произтичащи от разпоредбата на § 7 на Закона за изменение и допълнение на ДОПК (ЗИДДОПК, обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.), редът за обратно начисляване е приложим и за доставките на зърнени и технически култури от вътрешния стокооборот, данъчните събития за които възникват след 01.01.2014 г. Списъкът на културите, за които е приложим той, е регламентиран в част И-ра на Приложение № 2 към ЗДДС. Ако конкретните храни, с които търгува въпросната фирма, са включени в този списък, тя може да ползва режима за касова отчетност само за получаваните и извършвани от нея доставки на обработени продукти от този вид (например пакетирани, печени, сушени и пр. видове обработки). По непотвърдени засега официално от Мф те не се приемат за култури, при търговията с които е приложим реда за обратно начисляване. В тази връзка фирмата следва да има предвид и това, че ще получи разрешение за прилагането на режима, само ако отговаря на критериите, които й дават право да ползва такъв режим.
Ако обаче фирмата търгува само с необработени зърнени храни, посочени в част И-ра на приложение № 2 към ЗДДС, получаваните и извършваните от нея доставки са изключени от тези, за които е приложим режимът, и тя няма да може да го прилага.