Какви според вас са предимствата и недостатъците от прилагането на режима за касова отчетност?

 

 

 

Основно предимство на този режим е обстоятелството, че данъкът за доставките, при които се прилага той, не става изискуем от доставчика в данъчния период, в който е възникнало данъчното събитие за съответната доставка, а в периода, в който той е получил плащане за нея. В резултат на това прилагането на този режим помага на доставчици, които срещат финансови затруднения при издължаването на дължимия данък за доставките си към бюджета, тъй като не ангажират за това свои средства.
Като основни недостатъци на този режим може да бъде посочено това, че лицата, които прилагат режима:
• не могат да приспаднат начисления им ДДС за покупки, попадащи в обхвата на режима, преди да извършат плащане за тях;
• административно счетоводното обслужване на извършваните и получавани от тях доставки е доста по-сложно. Налага се да се издават допълнителни документи (протоколи), да се регистрират документи (фактури, известия и протоколи с различни кодове) да се водят отделни сметки за фактурите, по които има плащане и/или вземане. Този надостатък е особено значим при сделките, за които дължимото плащане се извършва на части;
• когато извършваните от тях облагаеми доставки са повече от получаваните и резултатът за периода е данък за възстановяване, при отчитане на касова основа данъкът ще им бъде възстановен по-късно, отколкото по общия ред за отчитане;
• при прекратяване ползването на режима ще трябва в един данъчен период да отчетат всички задължения за ДДС за доставки с възникнали данъчни събития, включително този изискуем за доставки, за които не са получили плащане.
Забележка: Много вероятно е прилагането на режима в реалната стопанска практика да прояви и други негови предимства и недостатъци.