Назначихме служител на длъжност, изискваща висше икономическо образование, защото той следваше задочно и се очакваше скоро да завърши. По-късно обаче се установи, че е прекъснал обучението си. Можем ли да използваме основанието по чл.328, ал.1, т.6 от КТ (липса на образование или професионална квалификация), или по чл.328, ал.1, т.11 от КТ (промяна в изискванията за заемане на длъжността, на които работникът или служителят не отговоря), за да прекратим договора?

 

 

Действително, двете цитирани в запитването основания за прекратяване на трудовото правоотношение показват някои сходства.
Липсата на образование или квалификация означава липса на съответно по вид и степен образование, съответно допълнителни специализации и др.п., които се изискват за длъжността. Такова изискване може да е въведено в нормативен акт или в длъжностната характеристика.
Въпреки че въпросът какви образователни и квалификационни изисквания ще се поставят за отделните длъжности зависи от преценката на работодателя и по принцип не подлежи на съдебен контрол, трябва да се има предвид, че те не следва да са произволни. Ако зад тях прозира целта да бъде уволнено конкретно лице, съдът може да приеме, че е налице злоупотреба с право от страна на работодателя и да отмени уволнението.
Липсата на образование или квалификация трябва да е настъпила след възникване на трудовото правоотношение. Ако работникът или служителят не ги е притежавал още към момента на сключване на трудовия договор, това прави трудовото правоотношение недействително. Обявяването на недействителност на трудовото правоотношение става по реда на чл.74 и сл. КТ.
Промяната в изискванията за заемане на длъжността е сходно на разгледаното по- горе основание за прекратяване на трудовия договор, като променените изисквания могат да са от всякакъв характер, с изключение на образованието и професионалната квалификация. Такива са изискванията за предходен трудов стаж, владеене на чужди езици, компютърна грамотност и т.н.
По принцип за това основание важи всичко, казано за основанието по чл.328, ал.1, т.6 от КТ – необходимостта от мотивиране на уволнителната заповед с ясно посочване на изискванията, които съответният работник или служител не покрива. И тук трябва да се внимава и да се правят само такива промени, които са обективно необходими за изпълнението на конкретната работа. Променените изисквания трябва да следват по време сключването на трудовия договор, а не още към момента на назначаването си работникът или служителят да не е отговарял на тях.
От изложената в запитването фактическа обстановка следва, че още към момента на сключване на трудовия договор лицето не е отговаряло на условията за назначаване (изискването за висше икономическо образование). Следователно трябва да се търси прогласяване на недействителност на трудовото правоотношение, защото страните не могат да се позовават на нея, докато не бъде обявена от съда (чл.74, ал.5 от КТ).