Фактологични обстоятелства: Регистрирано по ЗДДС дружество е закупило през 2012 г. недвижим имот, за който е ползвало пълен данъчен кредит. До началото на 2019 г. имотът е отдаван под наем на други юридически лица, в момента се ползва за жилищни нужди на физически лица, поради което на основание чл. 45, ал. 4 от ЗДДС за наемната услуга не се начислява ДДС.
Следва ли при тези обстоятелства да се направи корекция на ползвания данъчен кредит и, ако следва, кога и по реда на коя разпоредба на закона трябва да се определи възстановяваната сума и къде следва да се отрази тя?

 

При посочените обстоятелства е налице промяна в използването на недвижим имот, при придобиването на който е ползван пълен данъчен кредит. Съгласно чл. 79а, ал. 1 от ЗДДС, за недвижим имот (дълготраен актив по смисъла на § 1, т. 83, буква “а” от ДР на закона), за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит, през която настъпи изменение в използването на съответната стока за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, размерът на ползвания данъчен кредит се коригира, когато е по-голям или по-малък от този, на който регистрираното лице би имало право на приспадане, ако придобиваше стоката в годината на настъпване на изменението.
Следователно, след като през 2019 г. имотът не се ползва за облагаеми доставки, възниква задължение за извършване на корекция на ползвания кредит в посока намаление. Размерът на корекцията ще се определи по формулата, регламентирана с чл. 79а, ал. 3, т. 1, буква “б” от ЗДДС, както следва:
ИРПДК = НДДС x 1/20 x (Кх – 1), където:
– ИРПДК е изменението на размера на ползвания данъчен кредит за годината на настъпване на изменението в използването на недвижимия имот,
– НДДС – начисленият ДДС при придобиването на имота,
– Кх – коефициентът по чл. 73 за годината на настъпване на изменението в използването на имота до изтичане на 20-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит, съответно от началото на годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година след годината на упражняване правото на данъчен кредит.
Внимание: В случая следва да се отчете обстоятелството, че през годината, за която ще се прави корекцията, имотът ще се използва само за освободени доставки, поради което ще намери приложение разпоредбата на чл. 73в, т. 2 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, когато в рамките на независимата си икономическа дейност през дадена година лицето ползва стоката само за доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, то при корекциите по чл. 79а коефициентът по чл. 73 за съответната година не се взема предвид и Кх. е 0.
Корекцията се извършва през последния данъчен период на съответната година, като се документира с протокол с реквизитите, определени в чл. 66, ал. 5 от ППЗДДС. Данните от протокола се отразяват в колона 11 на дневника за покупки и в справка-декларацията за съответния данъчен период със знак (-), тъй като е в посока намаление на размера на ползвания данъчен кредит.