Съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗКПО образците на декларации и на други документи по този закон подлежат на утвърждаване със Заповед на министъра на финансите (МФ) и се обнародват в „Държавен вестник“. На това основание в Държавен вестник (ДВ, Неофициален раздел), бр. 1061 от 21.12.2018 г. е обнародвана Заповед № ЗМФ-1177 от 12.12.2018 г. на МФ, с която е утвърден най- често подаваният Образец 1010 на Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 92 от ЗКПО. Декларацията е качена и на Интернет страницата на Националната агенция по приходите (НАП), от където може да бъде свалена в актуалното й съдържание. Нека припомним накратко по-важните практически моменти в хода на попълването и подаването на тази декларация, като посочим и направените в Образеца промени, във връзка с измененията, приети окончателно от 44-тото Народно събрание на 22 ноември 2018 г. и обнародвани с Указ № 272 от 23.11.2018 г. на Президента на Република България в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.
Обхват на лицата, които са задължени да подават ГДД по чл. 92 от ЗКПО:
1. местните юридически лица – всички търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО;
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната
чрез място на стопанска дейност;
4. неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, които са приравнени на юридически лица (на основание чл. 2, ал. 2 от ЗКПО).
Специфични хипотези за освобождаване и/или за възникване на задължение за подаване на Образец 1010 за 2018 г.
1. Съгласно действащата (допълнена) редакция, в сила от 01.01.2019 г. (валидна при предстоящото деклариране) на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация не подават данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 301 2 от ДР на ЗСч) с изключение на случаите, когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в Образеца на декларацията.
Нека разгледаме някои често срещани практически хипотези относно подаването на Образец 1010 при прилагане на изменената/ допълнена от 01.01.2019 г. редакция на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО:
А/. Формално дружеството попада в дефиницията на § 1, т. 30 от ДР на ЗСч за 2018 г., НО, в случай че има възникнало задължение за корпоративен данък (например: има непогасени задължения с 5-годишен давностен срок, възникнали през 2013 г., чиито 5-годишен срок за уреждане е изтекъл през 2018 г. и при прилагане на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗКПО е задължено да извърши увеличение на счетоводния финансов резултат – 0,00 лв. чрез данъчното му преобразуване3) и/или има задължение за данък върху разходите (през годината са начислени представителни разходи), то следва задължително да подаде ГДД по чл. 92 от ЗКПО. В посочените примери, макар да не е задължено да подава Годишен отчет за дейността за 2018 г., това не отменя задължението за подаване на Образец 1010.
При посочените примери, дружеството следва да оповести това обстоятелство на ред 4 в Част IV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията.
Б/. Дружеството изпълнява едновременно изискванията на § 1, т. 30, б. „а“ до „г“ от ДР на ЗСч за 2018 г., тъй като единствените възникнали разходи (1 000 лв.) са такива за банкови разноски по обслужваната фирмена сметка и за счетоводна услуга за подготовка и подаване на формуляри (250 лв.). При това положение за 2018 г. ще е налице макар и с нищожен размер (1 250 лв.) счетоводна и данъчна загуба. Действащата (допълнена) редакция, в сила от 01.01.2019 г., на чл. 92, ал. 4 от ЗКПО дава възможност, ако дружеството желае да подаде Образец 1010, с който да декларира тази загуба.
В тази връзка е налице нововъведен ред 4 от Част IV от Образец 1010. Този ред е алтернативен
на ред 3, като чрез него се оповестява фактът, че подаващото декларацията данъчно задължено лице няма задължение за подаване на Годишен отчет за дейността, но по някое от законово допустимите условия следва или желае да подаде Годишната си декларация за 2018 г. Този ред се отбелязва и в случаите за последен данъчен период (изброените хипотези по Част I, ред 3 от декларацията).
2. Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в Част пета от закона. Това са лицата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 218, ал. 2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те имат задължение да подадат ГДД по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
3. Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон, когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/ или за данъка върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/ или с използване на персонал и дължат такива данъци за съответната година.
Важно за обхвата на подлежащите за деклариране данъци по ЗКПО с Образец 1010 за 2018 г.
Освен за целите на облагане с корпоративен данък (регламентиран в част Втора от ЗКПО и относим към Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък от Образец 1010), на основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 (нова, в сила от 01.01.2019 г.) от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите (уреден в нормите на част Четвърта от закона). За целта следва да се набере счетоводна информация и да бъде попълнена Част VIII – Данък върху разходите. В тази част, без изменения в настоящия Образец се посочват както облагаемите разходи по чл. 204, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от ЗКПО, така и необлагаемите социални разходи, например такива по чл. 208 (разходи за вноски и премии за допълнително социално осигуряване и застраховки „Живот“) и по чл. 209 (разходи за ваучери за храна) и чл. 210 (разходите за транспорт на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол).
Лица, подаващи едновременно повече от една годишна декларация по ЗКПО
В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава как- то тази декларация, така и друга годишна декларация (например: когато дейността му вместо с корпоративен данък се облага с някои от алтернативните данъци по Част пета от закона), то следва да декларира само в ГДД по чл. 92 от ЗКПО:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна декларация, се вземат предвид данните, декларирани в Образец 1010 на декларацията.
Начин на подаване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г.
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това правило е нормативно уредено в чл. 7, ал. 2 от ЗКПО (в сила от 01.01.2018 г.).
Подаване на декларация за 2018 година в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския закон.
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл. 117 от ЗКПО. В този случай на ред 3 от Част I на Образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация за 2018 година в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.
-Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването (чл. 161, ал. 1 от ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.). Последният данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно лице обхваща времето от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването й (чл. 161, ал. 3 от ЗКПО). Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването (чл. 161, ал. 4 от ЗКПО). Тези обстоятелства подлежат на оповестяване на ред 2 в Част I от Образец 1010. Новост е посочването на „Дата“ в срока по чл. 162, ал. 5 от ЗКПО.
-На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на заличаване на данъчно задълженото лице. В този случай на ред 3 от Част I на Образец 1010 се отбелязва чл. 162, съответно – по ал.1 или по ал. 2 или по ал. 4.
Промените в ред 2 и ред 3 от Част I в Образец 1010, пояснени по-горе, произтичат от последните приети изменения в разпоредбите на чл. 158, ал. 1 и 2 (нова), чл. 161, чл. 162 и чл. 163 от ЗКПО в сила от 01.01.2019 г., обхващащи промени в третирането при заличаване/ прекратяване на данъчно задължени лица, а именно:
– Времеви обхват на последния данъчен период;
– Лице, което е задължено да декларира и внесе данъка за последния данъчен период;
– Деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период;
– Подаване на годишна данъчна декларация и внасяне на дължимия годишен корпоративен данък за предходната година, когато датата на заличаване е преди 31 март на текущата година.
– Декларацията за дължимия данък за последния данъчен период се подава от представляващия данъчно задълженото лице през този период – ликвидатор, синдик, представляващия мястото на стопанска дейност, неперсонифи- цирано дружество или осигурителна каса. Данните за това лице се попълват на нововъведения ред 11 (в т.ч. – от 11.1. до 11.6.) от Част IV на Образец 1010. Тази промяна произтича от новата ал. 7 на чл. 161 от ЗКПО, в сила от
01.01.2019 г.
– Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсо- нифицирано дружество или осигурителна каса е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 31 март (по основание от новата редакция на чл. 162, ал. 5 от ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.).
За попълването на данните в Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък следва да отбележим, че измененията са незначителни, но е запазен принципът от последните години, голяма част от информацията да бъде „изнесена“ в познатите на професионалната аудитория ПОМОЩНИ СПРАВКИ 4. Същите не са част от декларацията и следва да се съхраняват при данъчно задълженото лице.
Предвид всичко гореизложено се налага заключението, че утвърденият Образец 1010 на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. не е претърпял такива изменения и допълнения, които да създадат сериозни тревоги или затруднения при подготовката, попълването и подаването му. Желаем на всички колеги успех в предизвикателството по поредното данъчно приключване по ЗКПО!