Става въпрос за наша служителка, за която получихме становище от лекар, извършил операцията и, че препоръчва трудоустрояване при ниска интензивност на физическо натоварване. Междувременно личният и лекар ни отправя искане да предоставим списъка с определените за трудоустрояване места, за да стартира процедура за трудоустрояване на лицето. В тази връзка молим за разяснение дали следва да предоставим списъка с определените за трудоустрояване места на лекуващия и лекар, както и какъв отговор да върнем на служителката във връзка с отправеното от нея писмено заявление, където посочва, че очаква официален отговор от нас като работодател.

 

 

Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи (чл.314 от КТ). Работодателите с повече от 50 работници и служители са длъжни да определят ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване, от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност (чл.315, ал.1 от КТ).
Съгласно чл.1 от Наредбата за трудоустрояване (НТ) предписанията за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност се издават от лекуващия лекар, лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Лекуващият лекар трудоустроява за срок до 1 месец.
Съгласно чл.25 от Наредбата за медицинската експертиза, когато няма данни за трайно намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но здравословното състояние на осигурения налага да работи при облекчени условия, включително при намален работен ден, той се трудоустроява с болничен лист. Лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина трудоустроява за срок до един месец в една календарна година.
На базата на цитираните разпоредби може да се заключи, че лекуващият лекар на служителката е компетентен да издаде предписание за трудоустрояване, което се обективи- ра в болничен лист. От данните в запитването се налага изводът, че към момента служителката не разполага с такова предписание и за работодателя не е възникнало задължението да я трудоустрои, но той дължи съдействие на здравния орган относно поисканата информация. Това задължение произтича от разпоредбата на чл.2, ал.2 от НТ, според която комисията по трудоустрояването определя ежегодно, но не по-късно от края на януари, подходящите работни места и длъжности за трудоустрояване на лицата с намалена работоспособност в съответствие с процента, определен по реда на чл.315 от Кодекса на труда. Списъкът на местата се съхранява в предприятието. Преписи от него се изпращат на службата по трудова медицина и при поискване – на здравния орган, който осъществява трудоустрояването.
Поради изложеното списъкът следва да се предостави на лекуващия лекар на служителката, който може да издаде предписание за трудоустрояване (разбира се, в случай че предприятието отговаря на условието по чл.315 от КТ за брой работници и служители и разполага с такъв списък). Що се отнася до поисканата от служителката информация, тя може да бъде уведомена, че в случай на представяне на болничен лист за трудоустрояване, то ще бъде изпълнено съгласно нормативните изисквания.