Нашето дружество е със 100% общинска собственост. С решение на общинския съвет се изважда от имуществото на дружеството земя и сграда. Със същото решение сме задължени да намалим и капитала на дружеството със стойността на описаните ДМА. Какви счетоводни операции трябва да вземем в този случай?

 

 

В случай че вашето дружество е търговско, регистрирано по предвидения в закона ред, за да се намали счетоводно размерът на регистрирания капитал на дружеството, следва тази промяна първо да бъде вписана в търговския регистър. Ако е спазен този ред и освен протокола на общината има вписване в търговския регистър следва да се съставят следните счетоводни операции:
• За отписване на набраното до момента изхабяване на сградата:
Дебит сметка Амортизации на ДМА – с набраната амортизация.
аналитична под сметка – амортизации на сгради
Кредит сметка Сгради – с набраната амортизация.
• За отписване на балансовата стойност и съответното намаление на капитала:
Дебит сметка Сгради – с балансовата стойност.
Дебит сметка Земи – с балансовата стойност.
Кредит сметка Капитал – вписан – със сбора от двете стойности.
В случай че изваждането на активите не е съпроводено с промяна на вписания капитал, същите следва да се отпишат за сметка на другите капиталови сметки – или да се намалят резервите или да се намали неразпределе- ната печалба от минали години.
Имайте предвид, че дадените счетоводни записвания са примерни и отразяват личното Виждане на автора, което не е задължително да съвпада с възприетата система на текущо счетоводно отчитане във вашето предприятие