Лечебно заведение – в обхвата на чл. 39 от ЗДДС – освободена доставка открива болнична аптека, която обслужва освен болницата и два диспансера. Достига оборот 50 000 лева и подлежи на регистрация по чл. 96 от ЗДДС. ДДС на продажбите се начислява само за диспансерите, защо- то собствената консумация е за медицински цели и е освободена доставка. Въпросът ми е как се определя ДДС на покупките? Например за 01.2014 г. аптеката зарежда стока за 30000. Продава на диспансерите 10000 облагаеми и консумира за болнично лечение 10000 необлагаеми. Как се изчислява ДДС на 30000, като част от тях остават на склад и не се знае за облагаеми или необлагаеми дейности ще отидат?

 

От посочените обстоятелства става ясно, че част от закупуваните количества стоки ще се ползват от вас за облагаеми, а другата част – за освободени доставки. В такъв случай начисленият данък при покупката им е с право на приспадане на частичен данъчен кредит. Редът за определяне на размера му е регламентиран с разпоредбите на чл. 73 от ЗДДС. В съоветствие с ал. 1 на този член: „Регистрирано лице има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за стоки или услуги, които се използват както за извършване на доставки, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.“
Размерът на частичния данъчен кредит се определя, като сумата на данъчния кредит се умножи по коефициент, получен като отношение между оборота, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, и оборота, отнасящ се за всички извършвани от лицето доставки и дейности.
Оборотът, отнасящ се за доставките, за които лицето има право на приспадане на данъчен кредит, включва:
1. данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки;
2. данъчните основи на получените от лицето плащания, за които данъкът е станал изискуем преди настъпване на данъчното събитие по облагаема доставка;
3. данъчните основи на извършените от лицето
доставки с място на изпълнение извън територията на страната, приравнени на облагаеми съгласно чл. 69, ал. 2, с изключение на доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
4. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките по т. 3;
5. данъчната основа на доставките на стоки или услуги, за които не е упражнено право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 1, т. 3 – 5.
Оборотът, отнасящ се за всички доставки и дейности на лицето, включва:
1. Оборота, за който лицето има право на данъчен кредит, т.е. този, определен по-горе;
2. данъчните основи на извършените от лицето доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2, с изключение на доставките, извършени от постоянен обект на лицето извън територията на страната;
3. данъчните основи на извършените освободени доставки, с изключение на тези по чл. 50, ал. 1, т. 2;
4. стойността на доставките и дейностите извън рамките на икономическата дейност на лицето;
5. данъчните основи на получените от лицето плащания преди осъществяване на доставките и дейностите по т. 2, 3 и 4;
6. размерът на получените субсидии, различни от тези,.,които се включват в данъчната основа.
По правило при определянето размера на частичния си данъчен кредит през дадена текуща година лицата, които са били регистрирани през предходна, ползват коефициента, изчислен на базата на оборотите за цялата предходна календарна година, а когато такива обороти за предходната календарна година липсват (какъв- то е вашият случай) – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква правото на приспадане на данъчен кредит.
Предвид възможните разлики в оборотите за отделните години в края на текущата година (със справката декларация за последния ü данъчен период) размерът на частичния данъчен кредит се преизчислява на базата на оборотите за текущата календарна година. Разликата в резултат на преизчислението се включва като корекция (увеличение или намаление) в размера на данъчния кредит в справката – декларация за последния данъчен период.
На практика във вашия случай това означава, че данните за получаваните стоки, с които ще се извършват както облагаеми, така и освободени доставки, се отразяват в дневника за покупките в колоните за доставки с право на частичен данъчен кредит. Размерът му в съответната справка декларация, с която ще се ползва този кредит, се определя с коефициент, определен на база оборотите на извършените през текущия месец доставки с право на данъчен кре- дит/всички извършени доставки, а със справката декларация за м. декември се определя размерът на коефициента по чл. 73 за цялата година. Този коефициент се ползва при текущото определяне размера на частичния данъчен кредит през цялата следваща година, а в последния й данъчен период се определя размерът на коефициента за тази година и, ако е необходимо, се извършва корекция на ползвания частичен данъчен кредит. Но- воопределеният коефициент се ползва при текущото определяне размера на частичния данъчен кредит за следващата календарна година, в края на която се прави кореция и т.н.