Получавам фактура от чуждестранно лице, регистрирано в Обединените Арабски Емирства, а именно ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI. Фактурата е за извършен въздушен транспорт, както за облагаеми, така и за необлагаеми доставки. Като за облагаемите доставки, т.е. транспорт, който започва от територията на България и завършва на територията на друга държава членка във фактурата е начислено ДДС – 20 %, а за останалите – няма
начислен ДДС. Получателят на фактурата е българско юридическо лице, регистрирано по ДДС.
Въпросът ми е:
1. На какво основание е начислен ДДС?
2. Може ли да се ползва този данъчен кредит?

 

В случая е издадена фактура от държавната авиокомпания на ОАЕ за извършена транспортна услуга. Според изложеното в запитването с нея са документирани „както облагаеми, така и за необлагаеми доставки“. Тъй като не ни е известно кои доставки на услуги за въздушен транспорт може да бъдат необлагаеми (всички видове необлагаеми доставки са посочени в глава четвърта на ЗДДС, но такива за транспортни услуги няма) в отговора си приемаме, че имате предвид доставки, за които не е начислен ДДС, тъй като са свързани с международен транспорт и за тях е приложима нулева данъчна ставка. Такива впрочем са и тези за превоз на пътници по дестинацията България – друга държава членка, но особеното при тях е наличието на част от превоз с местоизпълнение на територията на страната. В този смисъл в отговора си приемаме, че в запитването се имат предвид не облагаеми и необлагаеми доставки, а такива за които е начислен или неначислен данък.
По правило редът за документиране и облагане на услугите зависи от местоизпълнението на техните доставки. Разпоредбите, които определят местоизпълнението на доставките за превоз на стоки и тези – за пътници е различен. В запитването си не сте дали информация какъв точно е случаят, затова се налага да се разгледат и двете хипотези, като ще се акцентира върху доставките, за които във фактурата е начислен данък.
Местоизпълнението на доставките на транспортни услуги за превоз на стоки се определя по реда на чл. 22 от ЗДДС. Съгласно ал. 3 на този член местоизпълнението на доставка на услуга за превоз на стока от България за друга държава членка (каквито са въпросните доставки) се определя по реда на чл. 21, ал. 2 или 3 от ЗДДС. На практика това означава, че ако дадена фактура за превоз на стоки не е за такива, които са предназначени за лични нужди, место- изпълнението на доставката е на територията на страната. В такъв случай по силата на чл. 82, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 21, ал. 2 от закона данъкът е изискуем от получателят й, т.е. в случая от вас, поради което следва да се начисли с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС.
Местоизпълнението за доставките на услуги за превоз на пътници се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т. 2 от ЗДДС и е там, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег. На практика това означава, че при международен транспорт на пътници местоизпълнението е на териториите на всички държави, през които преминава превозът, пропорционално на изминатите разстояния във всяка от тях. С оглед на казаното, когато лицето превозвач не е установено на територията на България (както е в случая) местоизпълнението на част от превоза (сектора от летището до границата на страната ни) е на наша територия, което предполага и изискуемост на данък.
Изложеното в запитването дава основание да се предполага, че доставките, за които е начислен данък в издадената ви фактура, е за превози на пътник/ци, при което за доставките за превоз между България и други държави членки ви е начислен данък. Според нас това е неправилно. Още повече, че е начислен данък с 20% данъчна ставка. Това означава, че: първо е пренебрегнато обстоятелството, че дори да е налице изискуем данък, при въпросните обстоятелства той се начислява от получателя на доставката (във фактурта се посочва само текст „обратно начисляване“ (Reverrsed Charge)); и второ – това че за доставките на услуги за международен превоз на пътници (какъвто е случаят) е приложима нулева данъчна ставка (в нашия ЗДДС това е регламентирано в чл. 29 от закона).
Предвид това, че като вид косвен данък ДДС бе въведен в ОАЕ съвсем скоро, допускането на такава грешка е напълно обяснимо.
На практика това означава, че по силата на чл. 70, ал. 5 от ЗДДС за неправомерно начисления ви данък не е налице право на данъчен кредит. В случай че искате да коригирате това, следва да приложите реда на чл. 116 от закона и да поискате от издателя на фактурата да я анулира и да ви издаде нова без начислен данък за всички доставки. Ако уредите това и получите нова фактура, следва да издадете протокол по чл. 117 от закона с нулева данъчна ставка. Предвид това, че определянето на частта с местоизпълнение на територията на страната не е съвсем лесно да бъде направено, е допустимо в протокола да се посочи цялата стойност на транспортната услуга (пълната стойност на самолетните билети) – това е по-лесно приложимо от практическа гледна точка, а и не води до изкривяване на данъчния резултат за периода.
Необходимостта от издаването на протокол произтича от нормите на чл. 117, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и чл. 81, ал. 6 от ППЗДДС. Посочената разпоредба от правилника определя, че протокол по чл. 117 от закона се издава и тогава, когато доставката е облагаема с нулева ставка. Като основание за това в данъчния документ трябва да се отбележи разпоредбата на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, според която за сделката е приложима въпросната ставка. Тъй като данъкът ще бъде начислен със ставка от нула на сто, протоколът реално няма да съдържа размер на ДДС. Данните от последния, а не от фактурата се отразяват в дневниците и в справката. Поради това, че протоколът ще е издаден за доставка, облагаема с нулева ставка, данъчната основа се посочва в дневника за продажбите в колона 14 („ДО на получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“), а в колона 15 („Начислен ДДС за ВОП и доставки по к. 14“) се попълва стойност 0 (нула). В справката-декларация за ДДС данъчната основа ще намери отражение в клетка 12; докато клетка 22 няма да съдържа начислен данък за тази получена услуга по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В дневника за покупките данъчната основа на въпросната доставка ще се впише в колона 9 („ДО и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък“), а в справката- декларация за ДДС – в съответстващата й клетка 30.