“Връчихме предизвестие за прекратяване на трудовия договор на работник, който не е ползвал платения си годишен отпуск за предходната година. Тъй като за срока на предизвестието можем да се справим и без той да идва на работа, му предложихме да ползва платения си годишен отпуск преди да прекратим трудовия договор. Той отказва да подаде молба за разрешаване ползването на платения отпуск и заявява, че предпочита да получи обезщетение за него. Имаме ли право да предоставим ползване на неизползвания отпуск за предходната и за тази година като отправим покана, като се има предвид чл. 173, ал. 4 КТ и чл. 176, ал. 4 КТ?”

 

Редът за ползване на платения годишен отпуск е установен в разпоредбата на чл. 173 КТ, както и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (чл. 22 – 44 НРВПО). Право да ползват този отпуск имат работници и служители с най- малко 8-месечен трудов стаж.
На практика платеният отпуск се предоставя с акт на работодателя (заповед) и след постъпило искане от страна на лицето. Само в три случая, които са изброени в текста на чл. 173, ал. 4, отпускът може да се предостави и без да е налице искане от страна на работника или служителя:
– при престой повече от 5 работни дни;
– при ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители;
– когато работникът или служителят не е ползвал отпуска след покана от работодателя до края на календарната година, за която се полага.
От самия въпрос става ясно, че имате намерение да предоставите отпуска като имате предвид третата хипотеза от текста на чл. 173, ал. 4 КТ. Необходимо е да обърнете внимание на това, че в разпоредбата са предвидени две изисквания, които трябва да бъдат едновременно налице, за да издадете заповед за отпуск и без съгласието на съответния работник или служител. На първо място платеният отпуск по чл. 155 КТ трябва да се полага за предходни години. Второто необходимо условие е работодателят да е поканил работника да ползва платения отпуск, но тази покана трябва да е отправена преди края на календарната година, за която отпускът се полага. В случая от значение е не само наличието на покана от работодателя, но и моментът, в който тя е отправена. За да можете да упражните правото си по чл. 173, ал. 4 КТ, задължително трябва да отправите покана до персонала в предприятието поне до края на предходната календарна година.
Отправянето на покана не обвързва работниците и служителите да ползват платения отпуск, но дава възможност на работодателя още от първия работен ден на следващата година по своя преценка да предостави неговото ползване, като за целта е достатъчно да издаде своя заповед.
Наистина в чл. 176, ал. 4 КТ е предвидено, че платеният отпуск може да се използва до прекратяване на трудовото правоотношение. Но тази разпоредба предвижда право на работника или служителя да ползва отпуска, но не и право на работодателя да го предостави едностранно.