Втори трудов договор. Осигуряване на втори трудов договор
Българското законодателство дава възможност за работа по повече от едно трудово правоотношение при един или при повече работодатели. Лицето може да сключи с работодателя, при когото работи, втори трудов договор за работа, която не е в кръга на трудовите му задължения, извън установеното за него работно време. Работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното му трудово правоотношение.
Всяко упражняване на трудова дейност по трудово правоотношение поражда задължение за осигуряване, като осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност, и продължава до прекратяването й. По силата на действащото законодателство работещите по втори или допълнителен трудов договор подлежат на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове, независимо от продължителността на работата и размера на изплатеното възнаграждение по втория или допълнителния трудов договор.
Осигурителните вноски се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ЗБ на ДОО) за съответната година.
В повечето случаи допълнителният труд се полага по трудов договор на непълно работно то е работило при непълно работно време, минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя се определя пропорционално на отработените часове.
Месечният осигурителен доход на лицето по двете трудови правоотношения не трябва да надхвърля максималния месечен размер на осигурителния доход, който е определен със Закона за бюджета на ДОО (за 2018 г. 2600 лв.). Ако по основното трудово правоотношение лицето е осигурено върху максималния месечен осигурителен доход, при втория работодател осигурителни вноски не се дължат. В тази връзка при втория работодател лицето декларира сумата, върху която са му внесени осигурителни вноски за работата по основния трудов договор.
В случаите, когато възнаграждението по основното правоотношение е по-малко от максималния осигурителен доход, то по второто правоотношение се внасят осигурителни вноски върху изплатеното възнаграждение или минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на осигурителя, но върху не повече от разликата между максималния осигурителен доход и осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски при първия работодател.
Осигурителен стаж и осигурителен доход на лицата, работещи по повече от един трудов договор
Съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), когато през календарния месец лицето е било осигурявано на различни основания, за осигурителен стаж се зачита не повече от календарния месец.
Осигурителният стаж както по основния, така и по втория трудов договор се установява с данните от регистъра на осигурените лица, с осигурителна книжка, трудова книжка, служебна книжка, трудова или занаятчийска ученическа книжка, удостоверение обр. УП-3, военно-отчетна книжка или с документ по утвърден образец, издаден от осигурителя.
За периодите, през които работниците и служителите са работили по повече от едно трудово правоотношение, осигурителният доход представлява сумата, върху която са внесени или дължими осигурителни вноски при всеки осигурител, но не повече от определения за съответния период максимален месечен осигурителен доход.
Когато едно лице е осигурено за всички осигурени социални рискове за един и същ период при двама работодатели, за времето на временна неработоспособност, бременност и раждане има право на парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване при всеки един от работодателите. В тези случаи по искане на лицето болничният лист се издава в два екземпляра и се представя при всеки работодател. Паричните обезщетения се изчисляват поотделно от осигурителния доход за всяко от правоотношенията, но общо от не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.
Аналогично, при определяне размера на пенсията, за периодите, през които работниците и служителите са работили по повече от едно трудово правоотношение, при изчисляване размера на пенсията се взима предвид сумата на осигурителния доход, върху която са внесени или дължими осигурителни вноски при всеки осигурител, но не повече от определения за съответния период максимален месечен осигурителен доход.
Осигурителен доход на лица, които ^работят по допълнителен или по втори трудов договор за периода преди 1 януари 2000 г.
При определяне на осигурителния доход на лица, работещи по допълнителен или по втори трудов договор (на пълно законоустановено работно време) за периода преди 1 януари 2000 г., се включва доходът по този договор, получен за периоди до 14 януари 1985 г.
През периода от 14 януари 1985 г. до 1 януари 2000 г., дори осигурителят да е внесъл осигурителни вноски за всички осигурителни случаи, лицата са подлежали на осигуряване само за трудова злополука и осигурителният доход по втория (по допълнителния) трудов
договор не се включва като доход за изчисляване размера на пенсията. При определяне осигурителния доход за период преди 14 януари 1985 г. възнаграждението, получено по втория трудов договор, се включва.
В случаите, когато лицето работи по два трудови договора, но на непълно работно време и по двата договора, дори това да е през периода от 14 януари 1985 г. до 1 януари 2000 г., подлежи на осигуряване и при двамата работодатели за всички осигурителни случаи и осигурителният доход представлява трудовото възнаграждение, получено и по двата трудови договора.
След влизането в сила на КСО, считано от 1 януари 2000 г., като осигурителен доход на лицата, работещи по повече от един трудов договор при един или повече от един осигурител, се включва сумата от възнагражденията, които лицето е получило, стига това възнаграждение да не надхвърля максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на ДОО. Когато осигурителният доход надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход, то той се ограничава до този размер.