На 07.11.2013 г. сключихме ТД със служителка, на която и предстои раждане (определен от лекарите термин на 13.04.2014 г.). Същата бъдеща майка няма нито един ден трудов и осигурителен стаж, тъй като е завършила абитуриентка (ученичка) през 2013 г.
Моля за отговор:
1. От кога лицето има право на обезщетение от НОИ и на какво обезщетение?
2. Бъдещите болнични листи за 45/135 дни изплащат ли се от работодателя или само се представят в НОИ?
3. Има ли някаква особеност (разлика) в декларация образец 1 за това лице в периода на неизплатени от НОИ болнични?

 

Жената не отговаря на изискването на чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за наличие на поне 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство лице, поради което няма да има право на парично обезщетение при бременност и раждане от началото на отпуска за бременност и раждане. Към момента, в който придобие необходимия 12-месечен осигурителен стаж, лицето ще има право на обезщетение при бременност и раждане, peen., за отглеждане на малко дете, изплащани от държавното обществено осигуряване.
Лицето има право на еднократна парична помощ по чл. 5а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) в размер на 150 лв., при условие че средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по- нисък или равен на 350 лв.
При раждането майката има право на еднократна помощ по чл. 6 от ЗСПД в размер на 250 лв. за първо дете. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете, т.е., е в размер на 1200 лв.
Майката, която не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по реда на КСО, поради това че няма 12 месеца осигурителен стаж, има право на месечни помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от ЗСПД, при условие че средномесечният доход на член от семейстВото за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. Размерът на месечната помощ е 100 лв. В случая, ако отговаря на подоходното изискване, майката ще има право на тази месечна помощ за времето до придобиване на необходимия 12- месечен осигурителен стаж, след което изплащането на помощта се прекратява.
Представените му от лицето болнични листове работодателят следва да представя в съответното териториално поделение на НОИ по реда на Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, независимо от това че в началото по тях няма да се изплаща обезщетение. При попълване на приложение № 15 “Декларация от осигурителя относно правото на парично обезщетение” следва да отбележи, че лицето е осигурено за съответния риск, няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство, както и датата, на която лицето ще придобие изискуемия стаж.
При попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” дните за отглеждане на малко дете и тези в неплатен отпуск за бременност и раждане се попълват в поле 16.3.