За периода от април 1996 г. до юли 2005 г. в нашето училище работеше £ като начална учителка служителка, която след прекратяване на трудовия й договор се регистрира в Бюрото по труда и в момента получава обезщетение. В момента има възможност тя да бъде назначена отново на същата длъжност, но със срочен трудов договор за заместване на отсъстваща по майчинство преподавателка в друго училище. Тъй като следващата година й предстои да навърши възрастта за пенсиониране ни интересува какъв размер на обезщетение по чл.222, ал.3 КТ ще трябва да й бъде изплатен – две или шест брутни възнаграждения, след като има прекъсване и регистрация в Бюро по труда?

 

Обезщетението по чл.222, ал.3 КТ се изплаща от работодателя при прекратяване на трудовото правоотношение, когато работникът или служителят има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Обезщетението се изплаща без значение от това по чия инициатива и на какво основание се прекратява трудовото правоотношение. В случай, че бившата учителка бъде отново назначена на преподавателска длъжност, макар и в друго училище, след като то е на бюджетна издръжка, дължимото обезщетение по чл.222, ал.3 КТ ще бъде в размер от 6 брутни трудови възнаграждения.
По отношение обезщетението при пенсиониране на учителите в учебни заведения на бюджетна издръжка приложение има ПМС №31 от 11.02.1994 г. Според разпоредбата на чл.1, ал.2 от ПМС №31 на педагогически кадри от звена и организации на бюджетна издръжка в сферата на образованието обезщетението по чл.222, ал.3 КТ се изплаща в по- високия размер от 6 брутни възнаграждения.
Същата разпоредба се прилага и по отношение на медицинските кадри, както и на артистичния и художествено-творчески персонал при същите условия.
Трябва да имате предвид също, че регистрацията в Бюро по труда не се приема за работа при друг работодател по смисъла на чл.222, ал.3 КТ, тъй като Бюро по труда, дори и в случаите когато регистрираното лице получава обезщетение за безработица, няма качеството работодател.
Следователно дори и когато лицето бъде назначено на работа като преподавател в друго училище, което е на бюджетна издръжка, размерът на обезщетението по чл.222, ал.3 КТ при прекратяване на трудовия договор при наличие на условията по чл.68, ал.1 КСО, ще бъде в размер на брутното трудово възнаграждение за 6 месеца.