Самоосигуряващ се във фирма ЕООД предстои да излезе в майчинство. фирмата ще продължи да работи, без да наема работници. Как да се процедира, за да се отрази отсъствието й?

 

Паричното обезщетение замества пропуснатия трудов доход на осигурената поради настъпилия осигурен социален риск – бременност и раждане, а впоследствие и майчинство. Ако през периода на бременност и раждане лицето работи и получава доходи от тази дейност, то няма право на парично обезщетение по чл.48а, а на обезщетение по чл.50а от Кодекса за социално осигуряване (КСО) – в размер 50 на сто о т обезщетението за бременност и раждане. По аналогичен начин, ако през периода на отглеждане на дете до 2-го- дишна възраст лицето работи и получава доходи от тази дейност, то няма право на обезщетение по чл.53 от КСО, а ще има право на парично обезщетение по чл.54 от КСО в размер на 50 на сто от обезщетението по чл.53 от КСО. Ако майката в качеството си на собственик на ЕООД не упражнява трудова дейност във фирмата, но фирмата й осъществява стопанска дейност, за да има право на парично обезщетение от държавното обществено осигуряване т я може да сключи договор за проку- ра с лице, което съгласно чл.21 от Търговския закон да управлява и представлява фирмата през периода на отпуска й. В тези случаи може да бъде назначен и търговски пълномощник по чл.26 от Търговския закон. Търговският пълномощник е лице, упълномощено о т търговеца да извършва посочените в пълномощното действия срещу възнаграждение. При липса на други указания пълномощникът се смята упълномощен да извършва всички действия, свързани с обикновената дейност на търговеца. Упълномощаването става писмено, с нотариално заверен подпис. Търговският пълномощник, за разлика от прокуриста, не подлежи на вписване в търговския регистър. Обстоятелството, че фирмата осъществява стопанска дейност, подлежи на установяване във всеки конкретен случай чрез извършване на проверка от контролните органи на НОИ. Осигурителни вноски не се внасят от са- моосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство, за времето, през което получават парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, както и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение поради това, че не са отговаряли на изискването за наличие на определена продължителност на осигурителния стаж като осигурени за риска общо заболяване и майчинство лица. В случая е важно да знаете, че за посочените периоди не се подава декларация обр. ОКД-5 за прекъсване на дейността (чл.1, ал.2, изречение последно от Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица). Тези периоди се зачитат за осигурителен стаж без да се внасят осигурителни вноски, на основание чл.9, ал.2, т.5 от КСО.