Българска фирма сме, регистрирана по ЗДДС. Произвеждаме машини.
Регистрирани сме за целите на ДДС в Румъния. Правим трансфер до склад с договор под наем и договор за съхранение. Ползваме посреднически услуги на фирма, нерегистрирана по ДДС в Румъния. Услугите са само за намиране на клиенти и реклама. За продажбите в Румъния фактури и всички други документи се изготвят в България с румънския ДДС номер и румънски процент ДДС. Има случаи клиенти да искат определен модел машина с известни промени (допълнителни детайли или без някой други). В България това е обичайна практика. Новопроизведената машина тръгва от България и по данни на посредника пристига до крайния клиент в Румъния.
1. Новопроизведената машина, която пътува от България за Румъния, с българско ДДС ли трябва да бъде продадена, след като не влиза в румънския склад? Може ли в тоя случай да имаме ВОД, след като имаме румънски ДДС номер?
2. Посредническата услуга на нерегистрираната по ДДС фирма в Румъния, облагаема ли е по ДДС в България?
3. Договорът за наем за терена на склада и договора за съхранение са с физически лица, нерегистрирани по ДДС. Издават документи без ДДС. Какво следва от това по ЗДДС?

 

От изложеното в запитването става ясно, че регистрирана по ЗДДС българска фирма – производител на машини, има регистрация за целите на облагането с ДДС и в Румъния, къде- то е наела склад и има договор за съхранение на стоки. Със запитването се търси отговор на следните въпроси:
1. Новопроизведената машина, която пътува от България за Румъния, с българско ДДС ли трябва да бъде продадена, след като не влиза в румънския склад? Може ли в тоя случай да имаме ВОД, след като имаме румънски ДДС номер?
В отговор на този въпрос може да се определи еднозначно, че независимо от това че освен в България фирмата има данъчен номер и в Румъния, когато при изпращането на въпросната машина в Румъния са налице обстоятелствата, определени в хипотезата на чл. 7, ал. 1 от закона, доставката й се квалифицира като ВОД. Тази хипотеза е налице когато машината се доставя на установено и регистрирано за целите на ДДС в Румъния данъчно задължено лице. В такъв случаи по силата на чл. 53, ал. 1 от ЗДДС за доставката и е приложима нулева данъчна ставка, т.е. във фактурата, която българската фирма ще издаде на получателя на машината, няма да начисли ДДС, а като основание за това ще посочи в документа „чл. 7, ал. 1 от ЗДДС“, като освен това в документа включи текста „обратно начисляване“ (Reversed Charges). Данъкът за придобиването е дължим от получателя на машината. За да бъде приложим този ред за облагане, фактурата следва да бъде издадена под българския данъчен идентификационен номер по ДДС на фирмата. Освен това като доказателство, че машината е изпратена и получена от румънското данъчнозадължено лице, тя следва да разполага с документите, посочени в чл. 45 от ППЗДДС.
2. Посредническата услуга на нерегистрираната по ДДС фирма в Румъния, облагаема ли е по ДДС в България?
В запитването си не давате информация в какво точно се изразява посредничеството, което предоставя румънската фирма, за да може да се оцени какъв вид е то – пряко или косвено. Предвид обстоятелствата в случая предполагаме, че то най-вероятно е косвено, т.е. казано най-общо само създава контакти с евентуални клиенти без участие в сделките.
По правило данъчното третиране на доставките зависи от тяхното местоизпълнение. Мес- тоизпълнението на посредническите услуги, предназначени за данъчно задължени лица, се определя по реда на чл. 21, ал. 1 от ЗДДС (в случая то ще бъде определено съгласно член от румънския закона по ДДС, който съответства на този член от нашия закон и, който предвид на хармонизацията на законодателствата на страните членки на ЕС, ще е идентичен с нашия). В съответствие с него местоизпълнението на доставките на услугите от този вид е там, където е установена независимата икономическа дейност на получателя на услугата или обектът на неговата дейност, с който е свързана доставката й. Това означава, че това дали за доставката на посредника ще се дължи ДДС у нас или не, ще зависи от това дали тя е свързана с обект на стопанска дейност на българската фирма, който е на територия, различна от България, или не. Това че тя разполага в Румъния с нает склад, не означава непременно, че тя разполага там с такъв обект.
Според нас в случая критерии за това дали за дадена посредническа услуга ще се дължи у нас ДДС, т.е. фирмата ще следва да си го самоначисли с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС или не, ще зависи от това за доставка, извършена под кой идентификационен номер на българската фирма е оказано посредничеството. Ако е за доставка, извършена под българския номер, каквато е доставката на машината
от първия въпрос – данъкът ще е изискуем у нас на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. Ако е за машина, продавана от склада в Румъния под румънския идентификационен номер на фирмата – данъкът ще е изискуем в Румъния и следва да бъде начислен на получателя с румънската данъчна ставка. Междувременно за доставките на услуги, извършени под българския данъчен номер на фирмата, посредникът следва да се регистрира по реда на член от тяхното законодателство, съответстващ на чл. 97а от ЗДДС, тъй като извършва доставка на услуга с местоизпълнение на територията на държава членка (България) в полза на данъчно задължено лице. Той ще й фактурира доставките си под данъчния номер, издаден му за този вид доставки, като в документа няма да начислява данък, а ще посочва, че данъкът за документираната по този начин доставка е изискуем от получателя й, т.е. в случая от българската фирма, която ще си го самоначис- ли с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.
3. Договорът за наем за терена на склада и договора за съхранение са с физически лица, нерегистрирани по ДДС. Издават документи без ДДС. Какво следва от това по ЗДДС?
В случая физическите лица, с които са сключени въпросните договори, осъществяват доставки на услуги, свързани с недвижим имот. Както посочихме в т. 2 по-горе, данъчното третиране на доставките на услуги зависи от тяхното мес- тоизпълнение. Местоизпълнението на доставките на услуги, свързани с недвижим имот, се определя по реда на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС. В съответствие с него местоизпълнението на този вид услуги е винаги там, където се намира имотът, т.е. в случая физическите лица осъществяват доставки на услуги с местоизпълнение на територията на Румъния, поради което следва да се регистрират по ред, съответстващ на чл. 97а от ЗДДС. Тъй като доставките, които извършват обаче са облагаеми, те са данъчно задължени лица за целите на ДДС и формират с тези доставки облагаем оборот за задължителна регистрация. До регистрирането си те ще издават документ без ДДС, а след това ще начисляват данък съгласно румънското законодателство по ДДС.