Българска фирма ще продава стоки чрез платформата на Амазон на физически и юридически лица от цяла Европа. Стоките ще се изпращат от България в склада на Амазон в Германия предварително. След като клиентът направи поръчка в сайта на Амазон, стоката ще се изпрати от склада на Амазон в Германия до крайния клиент, който може да е във всяка точка на Европа. За тази услуга Амазон удържа процент от продажбата ни.
Въпросите са ми следните:
1. Когато клиент е юридическо лице, регистрирано по ДДС в държава членка, ще му издаваме фактура без ДДС и нещата са ясни, но когато клиент е физическо лице, то ще праща парите на Амазон, след което Амазон, ще ги изпрати на нас. Как да се отчитат продажбите: да се прави протокол – отчет продажби или една фактура към физически лица с 9-ки в края на месеца за всичките продажби и да се начисли ДДС-то ли?
2. Когато стоките се изпращат от склада на българската фирма до склада
на Амазон в Германия, следва ли да разполагаме с документи за транспорт или нещо друго? Трябва ли да се самоначисли ДДС на база фактурата за покупка на изпратената стока до склада на Амазон, въпреки че няма реална продажба и ако да, след това как това ДДС се приспада от ДДС-то, начислено на реалните продажби?
3. Регистрацията по ДДС на българското дружество в страна членка е задължителна само след достигане на прага за дистанционни продажби в съответната държава, нали?

 

В основата на законосъобразното решение относно реда за документиране и облагане на доставките, които възникват при търговията със стоки при посочените обстоятелства, е въпросът относно това в качеството на какво лице действа Амазон в случая. В запитването си давате информация, че стоките, които ще се търгуват, ще се изпращат от България в склада на Амазон в Германия. Клиентите ви ще правят поръчките си също чрез неговия сайт. На него ще се заплащат и покупките на клиентите ви физически лица, след което ще ви се изпращат. Всичко това дава основание да се направи заключение, че при тези обстоятелства Амазон действа в качеството си на ваш посредник, който получава за услугата си определена комисионна (процент от продажбите ви). Онова, което не дава възможност да се оцени еднозначно и категорично, че в случая се извършват доставки от името на Амазон, но за ваша сметка, т.е. че при посочените обстоятелства той действа в качеството си на комисионер, е фактът, че вие ще документирате осъществените продажби – ще издавате фактури за тях и ще начислявате или неначислявате ДДС в зависимост от данъчния статут на клиента.
Това, че при възприемането на изложения в запитването ви ред за извършване на продажбите ви не оценявате тези особености проличава и в зададените въпроси. Така например в т. 1 заявявате, че „Когато клиент е юридическо лице, регистрирано по ДДС в държава членка, ще му издаваме фактура без ДДС …“ Защо? На какво основание? Каква е доставката, която извършвате в този случай? При тези обстоятелства вие не извършвате ВОТ, при която е приложима нулева данъчна ставка и данъкът е изискуем от получателя на доставката. Както е известно, режимът за облагане на доставките зависи от тяхното местоизпълнение. То се определя по реда на чл. 17 от ЗДДС, в съответствие с който „Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2. (ал. 1) или „Място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя“. Къде се намира стоката, която се изпраща на получателя й, в случая? В Германия. Следователно, ако доставките се извършват от ваше име и за ваша сметка, тяхното местоизпълнение е в Германия. На какво основание тогава няма да начислявате ДДС, когато получатели са юридически лица? С доставките си с такова местоизпълнение формирате облагаем оборот в Германия и, ако не сте регистрирани там за целите на ДДС, до достигането на приетия съгласно немското законодателство по ДДС оборот за задължителна регистрация, няма да начислявате данък на клиентите си, независимо от техния данъчен статут.
Липса на реална оценка за приложимите при посочените обстоятелства действащи данъчни норми личи и в останалите зададени въпроси. Така например в т. 2 от запитването търсите отговор на въпроса дали, когато стоките се изпращат от склада на българската фирма у нас до склада на Амазон в Германия, следва да разполагате с документи за транспорт или нещо друго. Как без транспортни документи ще се докаже движението на стока от територията на една държава членка до друга? На кого се доставя при тези обстоятелства стоката, която се изпраща? Каква доставка възниква при това? След като и след изпращането й в склада на Амазон собствеността на стоката остава ваша, вие не сте регистрирани за целите на ДДС в Германия, липсва хипотезата на чл. 7, ал. 4 от ЗДДС, при която извършвате ВОТ сами на себе си. Следователно в случая е налице дистанционна продажба на стока, тъй като са налице регламентираните за целта условия на чл. 14 от закона. В съответствие с него дистанционна е продажбата на стоки, за която са налице едновременно следните условия:
1. стоките се изпращат или транспортират от или за сметка на доставчика от територията на държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
2. доставчикът на стоките е регистриран за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва;
3. получател по доставката е лице, което не е задължено да начисли ДДС при вътреобщ- ностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва.
На кого се доставя стоката при тези обстоятелства? След като и след пристигането й в Германия фирмата ви продължава да е неин собственик, получател на доставката й е тя.
В този смисъл с изпращането на стоката до склада на Амазон в Германия фирмата ви извършва доставка на стока, при което на основание чл. 17, ал. 2 от ЗДДС по общ ред тази доставка е с местоизпълнение на територията на страната. В тази връзка, предвид по-особения ред за оценка местоизпълнението на дистанционните продажби, заслужава да се отбележи, че в случая тя е с местоизпълнение на територията на страната по аргумент на изключването на разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 2 от закона (достигнат оборот на доставчика от дистанционни продажби в Германия). Това означава, че до достигането на оборот, при който фирмата ви се регистрира в Германия (или при регистрация по избор преди достигането на такъв оборот) за доставките, които възникват при изпращането на стоката до Германия, следва да се начисли ДДС у нас.
В отговор на въпроса ви относно това как начисленото ДДС се приспада от ДДС-то, начислено на реалните продажби, ще отбележим само, че след като доставките, които възникват при реалните ви продажби, са с место- изпълнение в Германия, т.е. извън територията на страната, то начисленото при тях ДДС не участва в приспадането или възстановяването на данъка у нас, а в държавата членка, където е начислено.
В отговор на въпроса в т. 3. „Регистрацията по ДДС на българското дружество в страна членка е задължителна само след достигане на прага за дистанционни продажби в съответната държава, нали?“, може да се каже „да“, така е, но в случая това едва ли е решаващо.