Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, търгува с пакетирани зърнени храни (ориз, булгур, пшеница, овесени ядки и др.п.). За целта тя закупува на едро съответните продукти, обработва ги с цел добиването на търговски вид за търговия на дребно и ги пакетира. Къкъв е редът за облагане на доставките, които получава и извършва фирмата след 01.01.2014 г.? Приложим ли е за тях редът за обратно начисляване, регламентиран с промените в ЗДДС, които са в сила от посочената дата?

 

По непотвърдена засега официално информация от Мф режимът за обратното начисляване на ДДС първоначално ще се прилага само за зърнени и технически култури като пшеница, соя, слънчоглед, лимес, рапица, ориз и др., посочени в част И-ра на Приложение № 2 на ЗДДС, които са в необработено състояние. В момента, в който тези култури претърпят някаква преработка, към доставките им ще се прилага традиционният ДДС режим. На практика това означава, че за получаваните от фирмата доставки на съответните култури, които не са претърпели обработка, ще е приложим редът за обратно начисляване, а за претърпелите обработка пакетирани продукти от този вид ще се прилага традиционният ред за начисляване на ДДС. В този смисъл за онези получавани от фирмата доставки, при които се доставят необработени култури, доставчикът следва да издава фактура без начислен данък, в която като основание за това е посочено „обратно начисляване чл.163а от ЗДДС“. Данните от фактурата си доставчикът отразява в колони 1-8а на дневника за продажбите. От своя страна фирмата ще си самоначислява за получените доставки данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона. Тя ще отразява данните от протокола в дневника за продажбите и в справката декларация за съответния данъчен период. Данъкът е с право на данъчен кредит, което може да бъде упражнено чрез посочване на данните от протокола в дневника за покупките и в справката декларация за същия или за един от следващите дванадесет данъчни периода. За доставките на обработените и пакетирани храни ще е приложим общият ред.

Забележка:

За да се ориентирате за кои видове зърнени и технически култури е приложим режимът за обратно начисляване, прегледайте част Н-ра на приложение N° 2 към ЗДДС, в която са посочени съответните видове култури. Възможно е в административно оперативен порядък НАП да даде тълкуване, което не съвпада напълно с посоченото становище, но засега няма разпоредби, които да му противоречат.