Китайска фирма фактурира наем за офис на българска фирма. Офисът се намира в Китай. Следва ли българското дружество да удържи данък при източника?

 

 

С данък при източника по реда на чл. 195 от ЗКПО се облагат доходите на чуждестранните физически лица, които са от източник в страната. В чл. 12 от ЗКПО са посочени кои доходи на чуждестранни юридически лица са от източници в Република България. Ако даден доход не попада сред изброените доходи с източник България, то той не подлежи на облагане с данък по чл. 195 от ЗКПО. В цитирания чл. 12, ал. 8 от ЗКПО като доход от източник в България са посочени доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната, както и доходите от разпореждане с недвижимо имущество, включително идеална част или ограничено вещно право върху недвижимо имущество, намиращо се в страната.
Във вашето запитване посочвате, че доходът на чуждестранното юридическо лице (китайското дружество) е с предмет – наем на недвижимо имущество, което не се намира на територията на страната, а се намира на територията на Китай. Поради тази причина, след като доходът на чуждестранното юридическо лице не е с източник страната, то вашето предприятие като платец на дохода няма задължението да облага този доход по реда на ЗКПО.