Относно начисляването на ДДС върху сделките при издължаване в натура на дължим наем за ползвана земеделска земя. Редно ли е данъкът да се заплаща о т собствениците на земята, които си получават наема в натура или е разход за арендатора? Може ли да посочите пример за счетоводно отразяване на такава сделка?

 

Всяко прехвърляне право на собственост или друго вещно право върху стока по силата на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС представлява доставка на стока. Ето защо в случай, че вместо пари, вие предоставяте стока във връзка с вашето задължение за ползване на земеделска земя, това означава, че извършвате доставка на стока към наемодателите, която следва своето данъчно третиране по реда на ЗДДС.
За отговаряне коректно на поставения въпрос от голямо значение е и статута на извършената от вас доставка. В случай че същата е облагаема, за която данъка се начислява от доставчика, съвсем естествено е, че при бартер (размяна на предоставена услуга – наем на земеделска земя срещу получаване на стока, чиято доставка е облагаема от доставчика) общата сума (вкл. и начисленият ДДС) на едната доставка (по която физическото лице е получател) следва да е равна на общата сума на другата доставка (по която физическото лице е получател).
Така например, ако уговореният наем на земеделска земя (която по смисъла на чл. 45, ал. 1 е освободена доставка) е в размер на 1 000 лева, то и съответната доставка – плащането в натура, следва да бъде на обща стойност 1 000 лева. Т.е. вие вкачеството си на наемател следва да издадете фактура за доставката със следните стойности:
Стойност на предоставената стока – 833,33 лева.
Дължим ДДС (при данъчна основа 833,33 лева) –
166.67 лева.
Сума на доставката – 1 000 лева.
При подобна размяна естествено, че в крайна сметка физическото лице ще „поеме данъчната“ тежест на начисления данък.
Счетоводните операции, които следва да се вземат в случая, са:
– За начисляване на дължимия наем (аренда).
Дебит сметка Разходи за външни услуги – 1 000 лв.
аналитична подсметка аренда
Кредит сметка Доставчици – 1 000 лв.
– При предоставяне на продукцията, с която се плаща в натура.
Дебит сметка Клиенти – 1 000 лв.
Кредит сметка Приходи от продажба на продукция – 833,33 лв.
Кредит сметка ДДС върху продажбите –
166.67 лв.
– За отразяване на направеното прихващане при плащането в натура.
Дебит сметка Доставчици – 1 000 лв.
Кредит сметка Клиенти – 1 000 лв.
В случай че е уговорено физическото лице да получи наема в натура на стойност 1 000 лева без ДДС, то за да се запази равенството на бартера ще означава, че начисленият ДДС в размер на 200 лева (1 000 лв. х 20% * 200 лв.) ще трябва да се плати ефективно (да се възстанови на наемателя) от физическото лице – арендатор. В този случай примерните счетоводни записвания биха били следните:
– За начисляване на дължимия наем (аренда).
Дебит сметка Разходи за външни услуги – 1 000 лв.
аналитична подсметка аренда
Кредит сметка Доставчици – 1 000 лв.
– При предоставяне на продукцията, с която се плаща в натура.
Дебит сметка Клиенти – 1 200 лв.
Кредит сметка Приходи от продажба на продукция – 1 000 лв.
Кредит сметка ДДС върху продажбите –
200 лв.
– При плащане от страна на арендодателя на начисления ДДС по доставката.
Дебит сметка Каса – 200 лв.
Кредит сметка Клиенти – 200 лв.
– За отразяване на направеното прихващане при плащането в натура.
Дебит сметка Доставчици – 1 000 лв.
Кредит сметка Клиенти – 1 000 лв.