Българско сдружение с нестопанска цел, извършващо дейност в частна полза, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, получава инвойс фактура от италианско дружество, което е регистрирано по ДДС в Италия с нулева ставка по ЗДДС за проведено обучение в Италия. С какъв документ следва да се осчетоводи инвойс фактурата? От гледна точка на ЗДДС българското сдружение подлежи ли на регистрация по Закона за ДДС за получената услуга за обучение в Италия и на какво основание?

 

 

След като имате издадена фактура, независимо от факта че тя е на чужд език, същата представлява първичен счетоводен документ, който отразява стопанската операция – проведено обучение. Законът за счетоводството предвижда такава възможност, тъй като в чл. 5, ал. 2 е предвидено, че счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език (в случая вие сте получател на фактурата), се превеждат на български език, в случаите, когато това е предвидено в друг закон. Ето защо считаме, че при вас е налице необходимата документална обоснованост, за да осчетоводите разхода за проведеното обучение.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЮЛНЦ са сдружения и фондации, като обединяващ елемент между тези два вида ЮЛНЦ е естеството на целта, за осъществяването на която се създават – тя винаги е нестопанска. Законът позволява ЮЛНЦ да извършват и стопанска дейност, но само, ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която са регистрирани, и като използват прихода за постигане на определените в устава или учредителния акт цели. За да бъдат тези ЮЛНЦ данъчно задължени лица по ЗДДС, те трябва да извършват независима икономическа дейност (чл. 3, ал. 1). Под независима икономическа дейност на основание разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС се разбира всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Ето защо вие следва да определите дали попадате в определението за данъчно задължено лице за целите на ЗДДС. В случай че вие отговаряте на това определение, то тогава имате задължение да се регистрирате по реда на чл. 97а от ЗДДС, в случай че сте получател на облагаеми услуги, които са с място на изпълнение в страната и за които данъкът се дължи от получателя на услугата. Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 3 мястото на изпълнение на услуга, когато получател е данъчно задължено лице, е мястото, където фактически се провежда събитието, когато се предоставя услуга по осигуряване на достъп до образователни събития (обучения, семинари и т.н.). Т.е. дори и сдружението да осъществява независима икономическа дейност, то няма да има задължение за регистрация по реда на чл. 97а от ЗДДС, след като получената услуга – обучение в Италия е с място на изпълнение в друга държава, тъй като не е изпълнен фактическият състав на чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС.