Поради тотална щета на дълготраен актив е извършена корекция на ползван данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 3, т. 2, б „а“ от ЗДДС. Впоследствие, след обжалване пред органите на КАТ е получен документ, доказващ липсата на вина от лицето. Приложим ли е при тези обстоятелства чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС и как следва да се коригира начисленият данък, ако той е приложим?

 

 

На основание чл. 79, ал. 1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване или бракуване на стоките начислява и дължи ДДС в размер на приспаднатия за тях данъчен кредит. В случая за унищожения актив е начислен такъв данък.
По силата на разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 2 от ЗДДС въпросната корекция на ползван данъчен кредит, извършвана посредством начисляване на ДДС, не се прави, ако унищожаването или бракуването на актива е вследствие на авария или катастрофа, за която лицето може да докаже, че не е причинена по негова вина.
В случая обаче регистрираното лице вече е направило такава корекция и обстоятелствата по казуса попадат в хипотезите на чл. 80, ал. 5 и 6 от ППЗДДС, според нормите на които погрешно съставените протоколи се анулират и на тяхно място се издават нови. Като за погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
Това означава, че въпросното лице има право да анулира протокола, с който е начислен данък като корекция на ползван данъчен кредит, като за целта не е необходимо да се съставя протокол, а върху анулирания такъв ще се посочи основанието за анулиране В запитването не е дадена информация дали към датата, на която е получено удостоверението на КАТ, протоколът, с който е извършена корекцията на ползвания данъчен кредит, е включен в данъчните регистри на лицето. Следва да се има предвид, че, ако протоколът се анулира в периода, през който е издаден, той трябва да се включи в дневника за продажбите на неговия издател, но полетата, описващи стойности, се оставят празни или в тях се посочва стойност нула. Протоколът не се описва в дневника за покупките на издателя.
При положение че протоколът се анулира след данъчния период, в който е издаден (което е по- вероятно), той се включва и в дневника за покупките, и в този за продажбите на издателя му. За целта в полетата, описващи стойности, се попълват суми, равни по размер на стойностите от анулирания протокол, но с противоположен (т.е. с отрицателен) знак.