Частите за ремонт на машини взети под наем трябва ли да участват в определяне на себестойността на продукцията? Кои разходи трябва да участват в определяне себестойността на продукцията?

 

 

Тъй като В конкретното запитване не сте споменали базата за изготвяне на финансовите отчети, приемаме че става въпрос за националните счетоводни стандарти – НСфОМСП. В тази връзка следва да имате предвид, че приложим в случая ще бъде текстът на СС 2 – „Отчитане на стоково-материалните запаси” Според параграф 8.5. от СС – 2, отчитащите се предприятия сами определят организацията за отчитане на разходите и начина на формиране на себестойността на продукцията и услугите съобразно изискванията на СС – 2 и естествено спецификата на производствената дейност, и вида на произвежданата продукция.
Въпреки това обаче приложимият национален счетоводен стандарт дава обща рамка за това кои разходи следва и не следва да се калкулират като елемент от себестойността на произвежданата продукция.
В този смисъл себестойността на продукцията се определя от стойността на употребените материали, разходите за преработка и другите разходи, свързани с производството на съответната продукция. Ето защо няма как разходите за ремонт на машините (по подобие на разхода за наем на същите), с които се произвеждат готовите изделия, да не съставлява част от себестойността на произвежданите изделия.
Имайте предвид, че параграф 8.2. от СС – 2 изключва административните, финансовите, извънредните разходи и разходите по продажбите от себестойността на произвежданите изделия (тези разходи се отчитат като текущи в периода, в който са направени). Като имаме предвид, че разходите за ремонт на производствените машини не попадат в изброените в параграф 8.2. разходи, то същите следва да се включат в себестойността на произвежданата готова продукция.