Какви осигуровки (социални и здравни) следва да внесе фирмата ни, ако е сключила граждански договор с пенсионер, който не работи другаде. Работата е за 1 месец. Изплатената сума за конкретната работа е 2000 лв. На каква база следва да се изчислят осигуровките? Дължат ли се социални осигуровки?

 

Съгласно изричната разпоредба на чл.4, ал.6 от КСО, лицата на които е отпусната пенсия, независимо от вида и размера и, се осигуряват по свое желание в следните случаи:
– когато са регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
– когато упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества;
– когато полагат труд без трудово правоотношение и за това получават месечно възнаграждение равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с нормативно признатите разходи.
Цитираната разпоредба предвижда, че това се осъществява по реда на КСО за съответния вид дейност.
В този смисъл, когато упражняващият трудова дейност пенсионер има качеството на самоосигурява- що се лице (по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 от КСО) и вноските са изцяло за негова сметка, влизането в кръга на осигурените лица става след подаване в ТП на НОИ на изрично заявление по образец за участие в осигуряването и последващо го редовно внасяне на законоустановените вноски.
По отношение на пенсионерите, които полагат труд без трудово правоотношение, законът не определя пред кого същите следва да заявят желанието си да бъдат осигурявани. По пътя на тълкуването може да се приеме, че това желание следва да бъде предявено пред възложителя на работата, тъй като по реда, предвиден в чл.6, ал.3 от КСО именно възложителя на тази работа се явява осигурител и дължи осигурителни вноски в предвиденото в КСО съотношение.
Редно е да отбележим, че Кодексът мълчи и по отношение на това, длъжен ли е възложителят да се съобрази с желанието на пенсионера да бъде осигуряван и какви са последствията, ако откаже да му превежда осигурителни вноски.
В конкретния случай, като се абстрахирате от споменатите законови празноти и при наличие на изрично заявление от страна на лицето да бъде осигурявано, следва да внесете вноски за социално осигуряване в размерите за фонд „Пенсии”. Същите следва да бъдат изчислени след приспадане на нормативно признатите разходи за дейността (приемаме, че същите са 35 %, съгласно чл.22 от ЗОДФЛ), както следва:
2000 лв. х 35 % = 700 лв. нормативно признати разходи
2000 лв. – 700 лв. = 1300 лв. осигурителен доход
1300 лв. х 29 % = 377 лв. осигурителна вноска, от която:
263,90 лв. са за сметка на фирмата -осигурител, а
113,10 лв. са сметка на осигуреното лице.
С измененията на чл.40, ал.1, т.3, б.а от ЗЗО, в сила от 01.01.2005 г., по аналогичен начин се определят здравноосигурителните вноски.
Важно е да отбележим само, че за разлика от социалното осигуряване, което се провежда по изричното желание на работещия без трудово правоотношение пенсионер, здравноосигурителните вноски се дължат във всички случаи на изплатено възнаграждение по граждански договор, ако лицето отговаря на едновременно на следните две условия:
– не е осигурено по трудово или друго правоотношение, съгл. чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО или като самоосигу- ряващо се лице по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО;
– полученото възнаграждение е равно или по-голямо от минималната работна заплата за страната.
Следователно, във Вашия случай освен социални вноски следва да внесете за лицето и здравни вноски, определени както следва:
2000 лв. х 35 % = 700 лв. нормативно признати разходи
2000 лв. – 700 лв. = 1300 лв. облагаем доход
1300 лв. х 6 % = 78 лв. здравноосигурителна вноска, от която:
54,60 лв. са за сметка на фирмата-осигурител и
23,40 лв. – за сметка на осигуреното лице.