Социално и здравно осигуряване на земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане.

 

 

Отговорът зависи от вида на осигуряване на лицето, което е в отпуск поради бременност и раждане. Съгласно разпоредбите на чл. 3, ал. 3 и 4 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) в случаите, когато земеделският производител, в качеството си на само- осигуряващо се лице, е осигурен само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, то тогава в за периодите на бременност и раждане лицето дължи всички осигурителни вноски.
Когато обаче лицето – земеделски производител е осигурено за общо заболяване и майчинство, то не дължи осигурителни вноски за периода на бременност и раждане, когато е получавало парични обезщетения или не е имало право на обезщетение (например поради липсата на изисквания от чл. 48а осигурителен стаж от 12 месеца). По силата на чл. 9, ал. 2, т. 5 от КСО в този случай, периодът, през който лицето получава обезщетение за бременност и раждане или не получава такова, тъй като не е имал право, се зачита за осигурителен стаж, независимо от факта, че не са внасяни осигурителни вноски.
Разпоредбите на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване изискват за периода на бременност и раждане земеделските производители да внасят в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, осигуровки в размер, равен на размера, дължим от работодателя, определен на база минималния осигурителен доход, определен за земеделските производители със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Следователно за 2014 година, дължимите здравно осигурителни вноски за периодите в отпуск поради бременност и раждане ще се определят в размер на 4,8 на сто от 240 лв.