Лицето „X“ е пенсионер. Същото лице има търговско дружество „ЕООД“ (собственик на капитала в дружеството е това лице). Всички приходи, които се осъществяват през отчетната година (отчетния период), се о тчитат о т търговското дружество и съответно печалбата се облага по реда на ЗКПО. Въпросът е има ли задължение лицето „X“ да внася здравноосигурителни вноски?

 

В случай, че става въпрос за самоосигуряващо се лице, което участва с личен труд в работата на своето търговско дружество, трябва да кажем, че на основание чл. 40, ал. 1, т . 2 о т Закона за здравното осигуряване – лицата по 4, ал. 3, т 2 от Кодекса за социалното осигуряване (а именно лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговии, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества), се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък о т минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи- те се лица и окончателно върху доходите о т дейността през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 о т Кодекса за социално осигуряване. Дължимостта на здравно осигурителните вноски зависи единствено от факта, че лицето (съдружник и едноличен собственик на капитала на ЕООД) упражнява трудова дейност в дружест-. вото си като наличието или не на възнаграждение, както и осигуряването на друго основание (като пенсионер) не оказва влияние върху дължим остта на здравно осигурителни вноски по реда на Закона за здравното осигуряване.