Собственик на ЕООД се осигурява като самоосигуряващо се лице и полага личен труд. Какви осигуровки и ДОД внася – лицето има ТЕЛК над 50%, обр. 1 и обр. 6 как се подават с какви суми и какво се изплаща на собственика за положения личен труд?
В края на годината се подава ГДД по чл. 50 – какви документи са необходими, изравняват ли се осигуровки и т.н.? Ако може повече информация да има в отговора Ви и ще заложа пример:
За положения личен труд на собственика – решено е да получава 1000 лв. По принцип като самоосигуряващо се лице може да внася авансови вноски на 560 лв., а може ли върху 1000 лв. да се внасят осигуровки и в края на годината да не се изравняват (ако има изравняване)?
1000 лв. – осигуряване за всички фондове – 31,3% – 313 лв.
687 лв. за облагане
приспадната сума за ТЕЛК – 660 лв. дан. основа – 27 лв., на която внасям 10% данък – 2,70 лв. и на лицето се изплаща сумата 684,30 лв. (1000 – 313 – 2,70 = 684,30 лв.)
Ако сметките не са верни, моля на тази сума да направите примера.

 

Осигурителните задължения
Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като собственици или съдружници в търговски дружества. Разпоредбата на чл. 6, ал. 8 от КСО определя, че осигурителните вноски за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1,2 и 4 са за сметка на осигурените лица и се дължат авансово: върху месечен осигурителен доход между минималния и максималния месечен размер на дохода, определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. А ал. 9, на чл. 6 от КСО определя, че тези лица следва при подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ да определят окончателния си осигурителен доход за периода, през който е упражнявана дейността на самоосигуряващо се лице, и в срока за подаване на ГДД да довнесат осигурителни вноски, ако такива се дължат. Като окончателният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния осигурителен доход и по-висок от максималния осигурителен доход.
С чл. 9 от Закона за бюджета на ДОО за 2019 година са определени размерите на осигурителните доходи, както следва – минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 560 лв., и максимален осигурителен доход – 3 000 лв.
Следователно, след като в случая е налице собственик на ЕООД, който полага личен труд в дружеството, независимо от факта, дали същият получава доходи за труда, който полага, той следва да се осигурява върху сума не по-малка от 560 лв. месечно. Но ако вие от сега знаете размера на месечния доход, който собственикът получава в качеството си на самоосигуряващо се лице (и върху, който доход се дължи изравняване на осигурителните вноски) и с цел в края на годината при попълване на справката за осигурителния доход да не се налага довнасяне на осигурителни вноски (т.е. избраният осигурителен доход, върху който са правени авансови осигурителни вноски, да съвпада с окончателния доход, върху който се дължат такива) можете да внасяте авансови вноски върху избран от вас доход, а именно 1000 лв.
Обръщаме внимание, че казаното дотук важи и за дължимите здравноосигурителни вноски (чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО).
Данъчни задължения:
Изплатените доходи на съдружници, полагащи личен труд, са приравнени на доходи от трудови правоотношения за целите на ЗДДФЛ (§ 1, точка 26, буква „и“ от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ) и като такива подлежат на авансово облагане от платеца на доходите по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ. Съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 2 от ЗДДФЛ месечната данъчна основа на самооси- гуряващите се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ се определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намали с авансово внесените през дружеството осигурителни вноски, а ал. 3, т. 1 на чл. 42 допълва, че месечната данъчна основа се намалява и с данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2, а именно – 660 лв. Дължимият данък се внася по сметка на НАП в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (чл. 65, ал. 11 от ЗДДФЛ), а авансовият данък се удържа при окончателно изплащане на облагаемия доход за съответния месец (чл. 42, ал. 5 от ЗДДФЛ).
Или както сте посочили в примера, вие ежемесечно трябва да определяте дължимия от вас данък като начисления на лицето доход в размер на 1 000 лв. намалите с авансово платените чрез дружеството осигуровки в размер на 313 лв. и с данъчното облекчение за намалена работоспособност в размер на 660 лв. И така месечната данъчна основа за данък от трудови доходи на лицето ще е в размер на 27 лв., съответно дължимият данък ще възлиза на 2,70 лв.
Подаване на декларация образец 1 и 6
За авансовите осигурителни вноски за собственика на дружеството, платени чрез дружеството, следва в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, да подавате декларация образец 1 с код за „Вид осигурен“ – 12 – самоосигуряващи се лица. В нея освен данните, свързани с държавното общественно осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване, следва да попълните и полетата на т. 31 и 31а, като в поле 31 се вписва начисленият месечен облагаем доход, а в поле 31а – начисленият месечен данък/размерът на начисления от работодателя по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ.
Декларация образец 6 от дружеството се подава само за дължимия авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, като в нея не се посочват осигуровките на самоосигурявщаото се лице. Като срокът за подаването й е до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан (чл. 3, ал. 3, т. 5, буква „а“ от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица).
Задължения на физическото лице
Физическото лице, собственик на ЕООД, следва да подаде ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, в срок до 30-ти април на следващата година, в която:
– да декларира получен доход от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква „и“ от ДР на ЗДДФЛ;
– да попълни справката за определяне на окончателния осигурителен доход за годината;
– да попълни приложение за ползване на данъчни облекчения – за ползваното през годината данъчно облекчение чрез работодателя.
Към ГДД не се прилагат служебни бележки, тъй като съгласно направените промени в ЗДДФЛ за данъчните декларации, които ще се подават след 31.12.2019 година, е предвидено да не се прилагат такива, а данните от издаваните досега служебни бележки да се подават в НАП от работодателите по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ.
В срок до 30-ти април лицето следва да подаде и декларация образец 6 за дължимите осигурителни вноски за цялата предходна година, като особеното при попълване на декларация образец 6 е, че в т. 9 „Месец и година“ самоосигуряващите се лица в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец – число 13 и предходната календарна година.