Собственик в две юридически лица ЕООД – задължително ли е осигуряването като самоосигураващо се лице в двете фирми?

 

Съгласно разпоредбите на чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт подлежат съдружниците в търговски дружества, когато в качеството си на такива извършват трудова дейност в дружеството. Т.е. за да подлежи на осигуряване като само- осигуряващо се лице, собственикът на тези две дружества следва да извършва трудова дейност в тях. Ако той не участва с личен труд в дейността на дружествата той не следва да се осигурява като самоосигуряващо се лице. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ) задължението за осигуряване на съдружниците възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекратяване или прекъсване, като това обстоятелство се удостоверява пред компетентната дирекция на НАП (дирекцията по местоживеене на физическото лице) чрез подаване в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство на декларация по образец – Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице.
Когато едно физическо лице упражнява няколко дейности, които са различни основания за същото да се самоосигурява, то внася авансовите си вноски за осигуряване за едно от основанията по избор (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ), а чрез подаване на Годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДфЛ и попълване на справката за окончателния размер на осигурителния доход към нея, лицето определя окончателния размер на осигурителния си доход за съответната година на база получените доходи на различни основания и при необходимост довнася осигурителни вноски върху разликата от реализирания доход за годината и избрания доход, върху който е внасяло авансово осигурителни вноски.