“Фирмата ни издава фактури за предоставяне на услуги по електронен път (интернет и регистрация на домейни) на получателя, който е установен или има постоянен адрес или обичайно пребивава извън ЕС. Какво трябва да бъде вписано във фактурите като основание за неначисляване на ДДС – чл. 21, ал. 5, т. 1 и т. 2 буква „к“ от ЗДДС или – чл. 69, ал. 2 от ЗДДС? В дневника за продажбите ДО на тези доставки е отразена в графа 23 – ДО на доставките по чл. 69, ал. 2. Правилно ли е?”

Отговор:
В случай че вашето предприятие извършва доставка на услуги, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 5 и е на територията извън ЕС – където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, то това означава, че получателят на услугата е данъчно незадължено лице. В този смисъл за него не възниква задължение да си самоначисли данъка. ЗДДС и правилникът за прилагане към него са предвидили три случая,
при които след като доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице и извършва услуга, за която данъкът не се начислява от доставчика, във фактурата да се впише основанието за начисляване на данъка. Тези хипотези са изброени в чл. 79 от ППЗДДС и са следните:
1- ва хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 2, т. 2 от ППЗДДС – която се отнася до доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС;
2- ра хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 5 от ППЗДДС – която се отнася до доставката на обща туристическа услуга;
3- та хипотеза, попадаща в разпоредбата на чл. 79, ал. 6 от ППЗДДС – която се отнася до доставки, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката.
Видно от запитването, доставката на услуга, чието място на изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 5 не попада в изброените хипотези на чл. 79 от ППЗДДС, поради което в издаваната от вашето предприятие фактура, нямате задължение да посочите основанието от ЗДДС или от ППЗДДС за неначисляване на данъка по облагаемата доставка.
От гледна точка на включване на така издаваните фактури в регистъра – дневник за продажбите ще отбележим, че правилно включвате издадените от вас фактури в колона 23 – ДО на доставки по чл. 69, ал. 2 от ЗДДС от дневника за продажбите.