Осъвременяване на пенсиите – от 1 януари 2000 г. до 1 октомври 2008 г.
Кодексът за социално осигуряване (КСО) предвижда ежегодно осъвременяване на размерите на пенсиите. На основание чл.100 от КСО пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно, считано от 1 юли, с решение на Надзорния съвет на НОИ в зависимост от нарастването на осигурителния доход и индекса на потребителските цени през предходната година. Осъвременяването се извършва служебно, без да е необходимо подаването на заявление.
Осъвременяване на пенсиите е извършвано и до 2000 г. – по време на действието на Закона за пенсиите (отм.). Всички пенсии, отпуснати по Закона за пенсиите (ЗП) до 1 януари 2000 г. са преизчислени съгласно разпоредбите на КСО без да се променя индивидуалният коефициент, считано от 1 януари 2000 г., на основание §7 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на КСО.
Преизчисляването на пенсиите от 1 януари 2000 г. се извършва като средномесечният осигурителен доход за страната за предходната 1999 година – 180,05 лв. се умножи с индивидуалния коефициент на лицето и с определен процент, който е в пряка зависимост от положения или признат (за инвалидните пенсии) осигурителен стаж. Когато преизчисленият размер на пенсията е под минималния, се приравнява към минималния размер за всеки вид, а ако преизчисляваният размер на получаваните една или няколко пенсии без добавките към тях надвишава ограничението съгласно §6 от ПЗР на КСО, т.нар. таван на пенсиите, то той се ограничава на този размер.
Това преизчисляване се извършва само ако това е по-благоприятно за пенсионера. В случаите, при които след преизчисляването съгласно КСО размерите на пенсиите са по-неблагоприятни, се запазват определените по ЗП (отм.)
действителни размери към 31 декември 1999 г. Това запазване на размера, изчислен по Закона за пенсиите, в някои случаи оказва влияние върху размера и към настоящия момент, тъй като за лицата с относително по-малко осигурителен стаж размерът, изчислен по логиката на Закона за пенсиите, е по-благоприятен от този, изчислен по КСО.
През периода от 1 януари 2000 г. до 1 октомври 2008 г. пенсиите са осъвременявани по чл.100 от КСО. Осъвременяването се извършва върху действителния или запазен размер на пенсията, без изплащаните към нея добавки. Ако лицето получава повече от една пенсия с коефициента, приет с постановление на Министерски съвет, се осъвременява всяка пенсия поотделно. Кога- то осъвремененият размер е под новия минимален размер за съответния вид пенсия, се приравнява на него, а ако размерът на получаваните една или повече пенсии е над т.нар. таван на пенсиите, се ограничава съгласно разпоредбите на §6, ал.1 и 6 от ПЗР на КСО (без включените в §6, ал.3 и 5).
Преизчисляване на пенсиите за трудова дейност на основание §7а от ПЗР на КСО и §22з от ПЗР на КСО
Считано от 1 октомври 2008 г. пенсиите за трудова дейност са преизчислени съгласно §7а от преходните и заключителни разпоредби на КСО – ПЗР на КСО. Съгласно алинея първа на §7а от ПЗР на КСО пенсиите за трудова дейност се преизчисляват, като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г. – 398,17 лв., след което размерът на пенсията се определя по общата формула за изчисляване размера на съответния вид пенсия.
На основание §7а, ал.2 от ПЗР на КСО това преизчисление се извършва само ако е по-благоприятно за лицето. В случаите, когато след преизчисляването размерът на пенсията е по-неблагоприятен, се запазва получаваният към 30 септември 2008 г. размер.
Със Закона за бюджета на ДОО за 2009 г. в ПЗР на КСО е създаден §23з, който влиза в сила от 1 април 2009 г., съгласно който отпуснатите с начална дата до 31 март 2009 г. пенсии за трудова дейност се преизчисляват, като тежестта на годините и месеците зачетен стаж се увеличава от 1 на сто на 1,1 на сто, без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията.
Пенсиите за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване и за инвалидност поради трудова злополука (професионална болест), които са изчислени като пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се преизчисляват с процент 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и пропорционалната част от този процент за месеците стаж. Преизчисляването на пенсиите по §23з от ПЗР на КСО се извършва със средномесечния осигурителен доход за страната, с който е изчислен размерът на пенсията към 31 март 2009 г. Пенсиите, отпуснати по отменения Закон за пенсиите и преизчислени от 1 януари 2000 г. и от 1 октомври 2008 г. се преизчисляват с осигурителния доход за страната за 2007 г. – 398,17 лева.
През периода от 1 април 2009 г. до 1 юли 2017 г. пенсиите са осъвременявани на основание чл.100 от КСО.
Параграф 53 от ЗИДКСО (ДВ, бр.61—от 11.08.2015 г.). Осъвременяване на пенсиите, считано от 1 юли 2017 г.
На основание §53, ал.1 от ПЗР на ЗИДКСО/ 2015 г. от 2017 г. до годината, в която процентът по чл.70, ал.1 от КСО (тежестта на осигурителния стаж във формулата за изчисляване размера на пенсията за трудова дейност) достигне 1,5, пенсиите не се осъвременяват по чл.100 от КСО.
На основание §53, ал.2 от ПЗР на ЗИДКСО/ 2015 г. пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл.70, ал.1 от КСО достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията със съответния процент по чл.70, ал.1, изречение второ.
С чл.11 от Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. определеният процент по чл.70, ал.1 от КСО е 1,126 на сто. При изчисляване размера на пенсиите, свързани с трудова дейност, отпуснати
с начална дата до 31 декември 2016 г., с този коефициент се умножава всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците.
Преизчисляването на пенсиите на основание §53, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване – ПЗР на ЗИДКСО, считано от 1 юли 2017 г., за разлика от осъвременяването им по чл.100 от КСО, не представлява увеличаване на стария размер на пенсията с точно определен процент, а се изразява в ново изчисляване на първоначално определения размер на пенсията с по-висок процент за годините и месеците зачетен осигурителен стаж, върху които след това автоматично се начисляват всички други извършени осъвременявания и преизчислявания на пенсиите до 1 юли 2017 г.
Сравнен с процента по чл.70, ал.1 от КСО до 1 юли 2017 г. – 1,1, новият процент – 1,126, увеличава тежестта на осигурителния стаж при определяне размера на пенсиите за трудова дейност. Увеличението от 2,4% представлява процентът, с който се увеличава тежестта на осигурителния стаж (1,126 : 1,1).
Считано от 1 юли 2017 г. бяха осъвременени всички пенсии, а пенсиите, свързани с трудовата дейност, бяха осъвременени по посочения начин. В някои случаи реалният процент на увеличение размера на пенсията за трудова дейност е под 2,4%, а има и случаи, когато поради факта, че след преизчислението по новата формула се получава размер, по-нисък от получавания, се запазва получаваният към 30 юни 2017 г. размер. Такива случаи са и тези, които към 1 януари 2000 г. са на „запазен“ по Закона за пенсиите размер.
Пример за осъвременяване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 1 юли 2017 г.
На жена, родена на 10 октомври 1952 г., е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 12 юни 2013 г.
Размерът на пенсията (РП) на лицето е изчислен от следните данни:
1. Осигурителен стаж от трета категория труд – 34 години, 8 месеца и 22 дни.
2. Индивидуален коефициент – 1,399.
3. Средномесечен осигурителен доход за периода от 1 юни 2012 г. до 31 май 2013 г. – 631,35 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 631,35 х 1,399 = 883,26 лв.
5. Проценти осигурителен стаж – 34 години, 8 месеца х 1,1% = 38,13%.
6. Размерът на пенсията към датата на отпускане е:
РП = 883,26 лв. х 38,13% = 336,79 лв.
Впоследствие пенсията на жената е осъвременявана на основание чл.100 от КСО, както следва:
• считано от 1 юли 2014 г. с коефициент 1,027 – размер 345,88 лева;
• считано от 1 юли 2015 г. с коефициент 1,019 – размер 352,45 лева;
• считано от 1 юли 2016 г. с коефициент 1,026 – размер 361,61 лева.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст, осъвременен на основание §53, ал.2 от ПЗР на ЗИДКСО/2015г., считано от 1 юли 2017 г., е изчислен така:
1. Осигурителен стаж от трета категория труд – 34 години, 8 месеца и 22 дни.
2. Индивидуален коефициент – 1,399.
3. Средномесечен осигурителен доход – 631,35 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 631,35 х 1,399 = 883,26 лв.
5. Проценти осигурителен стаж – 34 години и 8 месеца х 1,126% = 39,04%.
6. Размерът на пенсията е:
РП = 883,26 лв. х 39,04% = 344,82 лв.
Така определеният размер на личната пенсия е актуализиран, както следва:
1. съгласно чл.100 от КСО/2014 г. е осъвременен с коефициент 1,027:
344,82 лв. х 1,027 = 354,13 лв.
2. съгласно чл.100 от КСО/2015 г. е осъвременен с коефициент 1,019:
354,13 лв. х 1,019 = 360,86 лв.
3. съгласно чл.100 от КСО/2016 г. е осъвременен с коефициент 1,026:
360,86 лв. х 1,026 = 370,24 лв.
Размерът на пенсията, считано от 1 юли 2017 г., е 370,24 лв.
Осъвременяване на пенсиите,считано от 1 юли 2018 г. Параграф 53, алинея 3 от ПЗР на ЗИДКСО
С §3, т.35 от ЗБДОО за 2018 г. са направени изменения и допълнения на §53 от ПЗР на ЗИДКСО. Алинея втора е изменена и допълнена,
а именно: „Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл.70, ал.1 от КСО достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията със съответния процент по чл.70, ал.1, изречение четвърто“. „Преизчисленият размер се определя без да се променя доходът, от който е изчислена пенсията, след което се осъвременява, преизчислява и индексира, съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията“.
С чл.11 от Закона за бюджета на ДОО за 2018 г. определеният процент по чл.70, ал.1 от КСО е 1,169 на сто. При изчисляване размера на пенсиите, свързани с трудовата дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2017 г., с този коефициент се умножава всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от този процент за месеците.
В случаите, когато размерът на пенсията към 30 юни 2018 г. е определен въз основа на осигурителния доход при отпускането, осъвременяването от 1 юли 2018 г. се извършва с този доход. След определяне на размера с новата, по-висока тежест (1,169 на сто) на годините и месеците зачетен осигурителен стаж, същият се осъвременява, преизчислява и индексира, съобразно нормативната уредба, действаща след датата на отпускане на пенсията.
За пенсиите, които са отпуснати с начална дата до 31 декември 2007 г., се прилага разпоредбата на §7а от ПЗР на КСО и те се преизчисляват с осигурителен доход 398,17 лв. Определя се размерът на пенсията с този осигурителен доход и новата, по-висока тежест на годините и месеците зачетен осигурителен стаж, и този размер се осъвременява, преизчислява и индексира, съобразно нормативната уредба, действаща след 1 октомври 2008 г. Това е в сила и за пенсиите, отпуснати до 1 януари 2000 г. по Закона за пенсиите (отм.).
За гарантиране на увеличение на всички пенсии е създадена и нова алинея 3 на §53 от ПЗР на ЗИДКСО, съгласно която в случаите, кога- то преизчисленият размер на пенсията е по- нисък от размера й преди преизчисляването, увеличен с процента по чл.70, ал.1 от КСО, изречение трето, пенсията се определя в по-високия размер. Това означава, че всички пенсии за трудова дейност, независимо от размера, получен след преизчислението по §53, ал.2 от ПЗР на ЗИДКСО, получават увеличение от 1 юли 2018 г. поне с 3,8 на сто.
Пример за осъвременяване на пенсия за осигурителен стаж и възраст,считано от 1 юли 2018 г.
Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст на лицето от горния пример – жена, родена на 10 октомври 1952 г., осъвременен на основание §53, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИДКСО/ 2015 г. и/или ПМС №106 от 22.06.2018 г. се изчислява така:
1. Осигурителен стаж от трета категория труд – 34 години, 8 месеца и 22 дни.
2. Индивидуален коефициент – 1,399.
3. Средномесечен осигурителен доход за периода от 1 юни 2012 г. до 31 май 2013 г. – 631,35 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 631,35 х 1,399 = 883,26 лв.
5. Проценти осигурителен стаж – 34 години и 8 месеца х 1,169% = 40,53%.
6. Размерът на пенсията е:
РП = 883,26 лв. х 40,53% = 357,99 лв.
Така определеният размер на личната пенсия е актуализиран, както следва:
1. съгласно чл.100 от КСО/2014 г. е осъвременен с коефициент 1,027:
357,99 лв. х 1,027 = 367,66 лв.
2. съгласно чл.100 от КСО/2015 г. е осъвременен с коефициент 1,019:
367,66 лв. х 1,019 = 374,65 лв.
3. съгласно чл.100 от КСО/2016 г. е осъвременен с коефициент 1,026:
374,65 лв. х 1,026 = 384,39 лв.
Размерът на пенсията, считано от 1 юли 2018 г., осъвременен на основание §53, ал.2 от ПЗР на ЗИДКСО/2015 г., е 384,39 лв.
Размерът на пенсията, изчислен съгласно §53, ал.3 от ПЗР на ЗИДКСО/2015 г., се определя, като получаваният към 30 юни 2018 г. се увеличава с 3,8%, както следва:
370,24 лв. х 1,038 = 384,31 лв.
Към 1 юли 2018 г. се изплаща по-благоприятният от двата размера – 384,39 лв.
Пример за осъвременяване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 1 юли 2018 г.
На мъж, роден на 10 октомври 1952 г., е отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, считано от 22 април 2015 г., въз основа на експертно решение с процент загубена работоспособност/вид и степен на увреждане 68 на сто и дата на инвалидизиране 22 април 2015 г. Размерът на пенсията за инвалидност поради общо заболяване на това лице, осъвременен на основание §53, ал.2 и ал.3 от ПЗР на ЗИДКСО/ 2015 г. и/или ПМС №106 от 22.06.2018 г. е изчислен така:
1. Осигурителен стаж до датата на инва- лидизиране – 25 години и 4 дни.
2. Индивидуален коефициент – 0,805.
3. Средномесечен осигурителен доход за периода от 1 април 2014 г. до 31 март 2015 г. – 693,65 лева.
4. Доход за изчисляване размера на пенсията – 693,65 х 0,805 = 558,39 лв.
5. Проценти изработен осигурителен стаж – 25 години и 0 месеца х 1,169% = 29,23%.
6. Проценти признат осигурителен стаж (период от датата на инвалидизиране до датата на навършване на пенсионна възраст) – 1 година и 5 месеца х 1,169% = 1,66%.
7. Проценти признат осигурителен стаж в зависимост от процента намалена работоспособност 1,66% х 0,5 = 0,83%.
8. Общ процент – 29,23% + 0,83% = 30,06%.
9. Размерът на пенсията е:
РП = 558,39 лв. х 30,06% = 167,85 лв.
Така определеният размер на личната пенсия е актуализиран, както следва:
Съгласно чл.100 от КСО/2016 г. е осъвременен с коефициент 1,026:
167.85 лв. х 1,026 = 172,21 лв.
Размерът на пенсията, считано от 1 юли 2018 г., осъвременен на основание §53, ал.2 от ПЗР на ЗИДКСО/2015 г., e 172,21 лв.
Размерът на пенсията, изчислен съгласно §53, ал.3 от ПЗР на ЗИДКСО/2015 г., се определя, като получаваният към 30 юни 2018 г. – 165,85 лв. се увеличава с 3,8%, както следва:
165.85 лв. х 1,038 = 172,15 лв.
Към 1 юли 2018 г. се изплаща по-благоприятният от двата размера – 172,21 лв.