Дъщеря ми работи в училище като възпитател. През м. октомври и м. но- • ември 2005 г., с 2 бр. болнични листове общо за 12 дни, издадени от личния й лекар, й беше разрешен отпуск за гледане на болно дете. Впоследствие от училището я уведомиха, че в изпълнение на обнародваната в ДВ, бр. 47/2005 г. Наредба за медицинската експертиза на работоспособността, ще сторнират сумите, които са й изплатени по тези болнични, тъй като с тях се надвишава максималният срок от 40 дни в рамките на една година, за който болнични могат да се издават еднолично от лекуващия лекар. Правилно ли е това, при положение, че болничните листове са редовни и необходимо ли е за същото това време да принуждават дъщеря ми да ползва платен годишен отпуск със задна дата за същите дни.

 

Поставените от Вас въпроси са свързани с приложението на чл.45, ал.1, т.2 от Кодекса за социално осигуряване, чл.35 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (НМЕР, обн. ДВ, бр.47/07.06.2005 г.) и чл.112 от Закона за здравето (ЗЗ, обн. ДВ, бр.70/ 10.08.2004 г., в сила от 01.01.2005 г.).
Съгласно чл.45, ал.1, т.2 от КСО, осигурените лица имат право на парично обезщетение за гледане или належащо придружаване за медицински преглед на болно дете до 18-годиш- на възраст – до 60 календарни дни през една календарна година общо за всички осигурени членове на семейството.
Задължителна предпоставка за изплащане на обезщетението е наличието на редовно издаден болничен лист. Съгласно чл.35, ал.1, т.1 от НМЕР болничен лист за гледане на болен член от семейството се издава еднолично от лекуващия лекар (стоматолог) до 7 дни непрекъснато, независимо дали се отнася за едно или за различни заболябания, а от ЛКК – до 30 дни набеднъж, но за не побече от 6 месеца.
Споробете относно прабилността на издадените болнични листобе се решабат по реда на чл.112 от 33, като жалбите се подабат:
– срещу болничните, издадени еднолично от лекубащ лекар (стоматолог) пред ЛКК;
– срещу решенията на ЛКК пред ТЕЛК.
Срокът за предявяване на жалбата е 14-дневен, считано от датата на получаване на болничния. Обжалването на болничните спира изплащането на дължимото по него обезщетение.
Болничните, които не са обжалвани или редът за обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.
Отменените болнични листове пораждат неблагоприятни последици както за лицето, на което са били издадени, така и за съответния медицински орган, който ги е издал.
3а лицето възниква проблемът с оформянето на трудовия и осигурителния му стаж, тъй като поради отмяната на болничния лист същото не може да се води в отпуск за бременна неработоспособност по чл.162 от КТ. В сега действащата нормативна уредба липсва правна норма, която да урежда как следва да се оформи времето по отменения болничен лист. В практиката си работодателите обикновено оформят това време като платен годишен отпуск, в случай че лицето има право на такъв, или като неплатен отпуск по чл.160 от КТ. От въпроса Ви не става ясно точно поради каква причина работодателят отказва да изплати на дъщеря Ви обезщетението за гледане на болно дете или по-конкретно е предприел действия да събере изплатеното й вече обезщетение, като сторнира сумите от трудовото Ви възнаграждение.
В случай, че за 2005 г. дъщеря Ви и осигурените членовете на нейното семейство (съпругът и възходящите и низходящите им по права линия), не са ползвали общо повече от 60 дни отпуск за гледане на болно дете, парично обезщетение по въпросните болнични следва да й бъде изплатено. Ако обаче за същата година са ползбани 60 или побече дни за отглеждане на болното дете, обезщетение за пребившаващите този срок дни не се следва, а времето следва да се оформи като неплатен отпуск.