Служител ползва болничен о т 05.02. до 09.02.2018 г. Ражда му се . дете, което е изписано от болница. та на 07.02.2018 г. От коя дата трябва да започне 15-дневният отпуск на . бащата при раждане на дете по чл.163 ал.8 от КТ? Прекратява ли се болничния т лист и до коя дата ще бъде отпускът на бащата?

 

Отпускът на бащата при раждането на дете е уреден в чл.163, ал.8 от КТ и е в размер на 15 календарни дни, считано от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Целта му е да се предостави възможност на бащата да участва в грижите за детето през първите дни от живота му. Поради специалното предназначение на отпуска той не може да се отлага за по-късен момент. Съгласно чл.45а от НРВПО отпускът при раждане на дете по чл.163, ал.8 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, как- то и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Работодателят е длъжен да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, работодателят го уведомява за това незабавно, като мотивира отказа си. В описаната в запитването ситуация е налице „застъпване“ между разрешен отпуск за временна неработоспособност и възникнало право на друг вид отпуск – по чл.163, ал.8 от КТ. Отпуските поради временна неработоспособност по принцип не могат да се прекратяват предсрочно – това може да стане само по реда на чл.19 от Наредбата за медицинската експертиза, ако лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина или ЛКК, издал болничния лист, установи възстановяване на работоспособността, настъпило преди очакваната дата. Следователно в разглеждания случай ползването на отпуска по чл.163, ал.8 от КТ може да започне най-рано от деня, следващ деня на изтичане на разрешения отпуск поради временна неработоспособност, и ще продължи за разликата до 15 календарни дни от датата на изписване на детето от лечебното заведение (т.е., макар и първите дни от този отпуск да не са ползвани поради ползването на друг вид отпуск, крайната дата на отпуска по чл.163, ал.8 от КТ пак ще е 22.02.2018 г. – 15 дни от датата на изписването на детето).