Как следва да се отразяват осигуровките от годишното изравняване (при вноска 32 % месечно и 29 % годишно) – пропорционално на месеците, в които е извършвана дейността или в бележки в края на осигурителната книжка със заверка от РУСО?

 

 

Съгласно чл.6, ал.8 от КСО окончателният размер на месечния осигурителен доход на самоосигуряващи- те се лица се определя само за периода, през които лицата са упражнявали трудова деиност през предходната година. Законът изрично предвижда, че окончателният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималния и по-голям от максималния месечен осигурителен доход, определени 6 ЗБДОО за съответната година (т.е. от 220 лв. до 1300 лв.).
Окончателната осигурителна вноска се дължи върху годишния осигурителен доход, определен като разлика между дохода, деклариран в справката към годишната данъчна декларация по чл.41 от ЗОДФЛ и сбора от доходите, върху които са внасяни авансово осигурителни вноски. Размерът на вноската е 29 % (само за фонд „Пенсии”), независимо от обхвата на текущото годишно осигуряване (32 % или 29 %).
Съгласно последните указания на НОИ (изх. № 9101-256 от 05.10.2005 г.) лицата, подлежащи на годишно изравняване, нанасят окончателния размер на осигурителния си доход помесечно в колона № 4 на стр.1 и стр.2 от осигурителната си книжка, като думите „Основна заплата” се зачертават и се заменят с думите „Окончателен размер на осигурителния доход за 2004 г.” . В колона № 6 се попълва общият годишен размер на осигурителния доход, върху които се довнасят осигурителните вноски, размера на довнесените осигурителни вноски и дата на внасяне. Не забравяйте, че при определяне на окончателния осигурителен доход не се вземат предвид дните, в които лицето не е упражнявало дейност поради временна неработоспособност, установена с редовно издаден болничен лист.
След попълване на данните относно окончателния осигурителен доход и довнасянето на съответните осигурителни вноски, осигурителната книжка може да бъде представена на контролен орган в съответното ТП на НОИ за заверка на осигурителния стаж и осигурителния доход на самоосигуряващото се лице.
В случаи че общият размер на окончателния осигурителен доход е по-малък от авансово определения, внесените в по-голям размер осигурителни вноски подлежат на възстановяване. Съгласно чл.115, ал.4 от КСО, това се извършва с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола на държавното обществено осигуряване в съответното ТП на НОИ, въз основа на изрично писмено искане от самоосигуряващото се лице. Последното следва да бъде направено в 3-годишен срок от датата на подаване на данъчната декларация по чл.41 от ЗОДФЛ, в противен случаи вземанията се погасяват по давност.