Юридическо лице закупува лек автомобил съгласно договор за лизинг. Срокът на договора е 60 месеца. Справедливата стойност на автомобила е 21500 лв. Има опция след изтичане срока на договора лизингополучателят да закупи автомобила за сумата от 1025,00 лева Как опцията влияе върху амортизациите? В САПл и ДАПл активът с каква стойност би следвало да се заведе? С 21500 лв. – по справедлива стойност или 20475 лв. Приложими стандарти на дружеството са НСС.

 

Съгласно параграф 4.1. от СС 17 – Лизинг, финансовият лизинг следва да се признава във финансовите отчети на лизингополучателя като актив и пасив по по-ниската от двете стойности:
• Справедливата стойност на наетия актив
• Сегашна стойност на минималните лизин- гови плащания, изчислени със сконтов фактор, равен на лихвения процент, заложен в договора.
Имайте предвид, че цената на опцията (1 025 лева), която се очаква да бъде значително по- ниска от справедливата стойност на актива към датата, на която ще се упражни тази опция, не следва да се изважда от справедливата стойност на наетия актив, а напротив, същата следва да се добави към минималните плащания, дължими през целия период, защото според параграф 2 от СС – 17 минималните лизин- гови плащания представляват сбор от стойността на такава опция и уговорените плащания по време на срока на лизинга.
От вашето запитване не можем да черпим информация за сегашната стойност на минималните лизингови плащания (в които елемент е и цената на опцията за закупуване на актива, която е значително по-ниска от справедливата стойност на актива към датата на упражняване на тази опция), затова можем само да кажем, че ако автомобилът се признава в баланса на лизингополучателя по справедлива стойност (21 500 лева), то с цената на опцията (1 025 лева) не следва да се намалява първоначалната стойност на признатия дълготраен материален актив – т.е. не е допустимо автомобилът първоначално да се признае по стойност в размер на 20 475 лева (21 500 лв. – 1 025 лв. = 20 475 лв.).
Спазвайки разпоредбата на чл. 53, ал. 1 от ЗКПО стойността, по която автомобилът ще се заведе в ДАПл., съответства на историческата стойност на съответния ДМА, по която той е признат в счетоводните регистри (САПА.). В случая това би било стойността в размер на 21 500 лева.