“ЮЛ е с основна дейност търговия на едро с козметика и парфюмерийни стоки. Предприятието закупува витрини, които предоставя безвъзмездно на своите клиенти за излагане на стоките. Стойността на една такава витрина е между 800 лв. и 1000 лв.
Как според вас трябва да бъдат отчитани въпросните витрини? Активи ли са, след като не се използват от предприятието? Ако не са – какъв вариант на отчитане бихте препоръчали? В допълнение ще кажа, че подлежат на връщане на ЮЛ – собственик при закриване на обекти или ако контрагентите престанат да предлагат козметичните продукти на въпросното ЮЛ.”

 

Фактът, че предоставяйки витрините на своите клиенти за безвъзмездно ползване по никакъв начин не означава, че вие прехвърляте собствеността върху същите на вашите контрагенти. Напротив, имайки предвид, че витрините подлежат на връщане при настъпването на определени обстоятелства означава, че вашето предприятие запазва значително участие и рискове от получаване на изгоди от вещта. В този смисъл тяхното докладване следва да става в баланса на предприятието ви, според утвърдената счетоводна политика. При условие че витрините покриват изискването за признаване като ДМА (очаквана икономическа изгода повече от 12 месеца и цена на придобиване над определения праг на същественост), то следва да признаете съответните витрини като ДМА. Според автора заключението, че съответните витрини не се използват от предприятието не отговаря на действителността, поради факта, че същите се използват за продажба на активи (козметика), което е едно от изискванията на СС – 16 за квалифициране на даден актив като ДМА (параграф 2, буква „б“).
В случай че определеният от ръководството на предприятието праг на същественост за признаване на ДМА е по-висок от първоначалната стойност на витрините, спазвайки изискванията на СС – 16 същите, независимо от факта че са дълготрайни (т.е. ще се използват повече от един отчетен период), следва да се отчитат като текущ разход при придобиването им.