Фирма – бенефициент, която ще получи безвъзмездна финансова помощ, не е регистрирана по ДДС.
Безвъзмездната финансова помощ представлява минимална помощ в съответствие с Регламент на ЕС № 1407/2017 по оперативна програма – развитие на човешките ресурси – към министерството на труда и социалната политика по процедура чрез подбор на проекти – подкрепа за предприемачеството.
Фирмата бенефициент има задължение да извърши обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски бизнес цели, да назначи консултанти, провеждащи обученията, трябва да информира и мотивира развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, както и да предостави консултантски услуги във връзка със стопанската дейност.
Срокът на договора е 20 месеца.
Общата сума на допустимите разходи по проекта не могат да надхвърлят сумата на финансирането. Разходите по договора се извършват в секция бюджет.
Авансът, междинното плащане и окончателното плащане се изплащат на бенефициента след действително извършени и верифицирани разходи и след представяне на първични разходнооправдателни документи.
Проектът е на стойност над 200 хил.лв, а авансът по това финансиране ще надхвърли сумата от 50 хил. лв.:
• въпросът е – счита ли се това финансиране (или по-точно получаването на авансовата сума, която е над 50 хил. лв.) за облагаем оборот?
• подлежи ли фирмата на задължителна регистрация па ДДС, когато получи аванса?

 

Съгласно разпоредбата на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по- дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон. Когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, лицето е длъжно да подаде заявлението в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборотът.
В ал. 2 от същата разпоредба е регламентирано, че облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
1. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
При определянето на облагаемия оборот се взема предвид данъчният режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие или към датата на плащането, преди да е възникнало данъчното събитие по доставката съгласно чл. 96, ал. 6 от ЗДДС.
По силата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Безвъзмездно предоставената финансова помощ (субсидии и финансирания) по своята правна същност не представлява обект на облагане с ДДС.
Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, данъчната основа при доставка на територията на страната се увеличава с всички субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка.
Дефиниция на понятието „субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка“ е дадена в § 1, т. 15 от ДР на ЗДДС. В нея е посочено, че субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, са субсидиите и финансиранията, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги. Не са субсидии и финансирания, пряко свързани с доставка, субсидиите и финансиранията, предназначени единствено за:
а) покриване на загуби;
б) финансиране на разходи, включително за придобиване или ликвидация на активи.
Следователно необходимо е да се прецени дали предоставеното финансиране е свързано пряко с доставката или не, за да се определи и начина на третирането му по ЗДДС.
Видно от публикуваните на сайта на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) насоки за кандидатстване по обявени процедури на подбор на проекти конкретният бенефициент може да поиска от Управляващия орган извършване на авансово плащане в размер до 20 % от договорената безвъзмездна финансова помощ. В случай че той се възползва от това си право съгласно общите условия на административен договор за безвъзмездна финансова помощ, то авансът ще бъде изплатен без изискване за насрещни извършени и верифицира- ни разходи. С други думи, няма да е налице облагаема доставка по смисъла на ЗДДС. При последващи доставки в изпълнение на проекта, извършени от бенефициента, се формира облагаем оборот по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС, като междинни и окончателни плащания по проекта се получават на базата на действително изпълнени дейности, извършени и верифицирани разходи и след представяне на първични разходооправ- дателни документи.
Според предоставената информация фирмата бенефициент има задължение да извърши обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски бизнес цели, да назначи консултанти, провеждащи обученията, да информира и мотивира развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, както и да предостави консултантски услуги във връзка със стопанската дейност. Респективно в бюджета на проекта са посочени разходи за възнаграждения, разходи за обучение, разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност, разходи за организация и управление и др. При тяхното извършване се формира облагаем оборот и при достигнат праг от 50 000 лв. бенефициентът се регистрира по общите правила на ЗДДС. В тази връзка следва да се отбележи, че ако дружеството, получило финансирането, извърши доставки на стоки и/или услуги и паричните средства представляват възнаграждение за тези доставки, както и когато полученото финансиране е пряко обвързано с цената на последваща доставка, то същото ще участва в данъчната основа по чл. 26 от ЗДДС, респективно ще формира облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС. В този случай документирането следва да се извърши съобразно правилата на чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС.
В настоящия случай предвид изложеното и при положение, че авансът, финансиран по проекта, ще бъде предназначен за покриване на приетите за допустими и реално извършени разходи и не е пряко обвързан с цената на предоставяни от дружеството стоки или услуги, би било налице финансиране на разходи по смисъла на § 1, т. 15, буква „б“ от ДР на ЗДДС, което не попада в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 2 от ЗДДС, респективно не формира облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
На основание чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице – доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга или при получаване на авансово плащане преди това, освен в случаите, когато доставката се документира с протокол по реда на чл. 117. Предвид цитираната правна норма и при положение, че не е налице доставка между дружеството и управляващия орган следва, че за получаваните парични средства не се издава фактура. Получаването на паричните средства следва да се документира с първичен счетоводен документ, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.
Във връзка с регистрация по ЗДДС и третирането на данъка като възстановим/невъзста- новим, следва да се има предвид Указание ДНФ № 3/23.12.2016 г. на министъра на финансите относно третирането на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕфРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕфМР), за програмен период 2014 – 2020 г.