Синдикална организация има като приход само членски внос, който се разпределя като разход съгласно решение на синдикалния съвет. С решение на синдикалния съвет е решено да се дават пари на членовете на синдикалния съвет за представителни разходи. Какъв е счетоводният и данъчен аспект на тези разходи и как трябва да се отчитат, необходими ли са разходни документи или може само с РКО и решения на СС?

 

Имайки предвид, че синдикалната организация няма стопанска дейност и поради тази причина не дължи корпоративен данък, то на основание чл. 207, ал. 1 от ЗКПО вашата организация не е данъчно задължено лице за представителните разходи, свързани с дейността по смисъла на чл. 204, ал. 1, т. 1 от ЗКПО.
Относно документалната обоснованост на извършените разходи следва да се съобразите с утвърдената счетоводна политика и докумен- тооборот, който е приложим за съответната синдикална организация. При условие че подобни разходи могат да се правят единствено при наличието на решение на синдикалния съвет и ако плащането е направено в брой, то считаме, че документалната обоснованост на разхода ще е налице при надлежно оформен РКО и съответно решение на синдикалния съвет.