Работник, който вече цяла година е в болничен поради онкологично заболяване, при последно издаден болничен в месец януари му дават час за ТЕЛК в края на март. Как следва да се оформи времето от януари до март, при положение, че той не може да работи и ходи на химиотерапия?

 

За съжаление в практиката често възникват подобни затруднения, тъй като някои актове на ТЕЛК се издават със значителни забавяния.
Съгласно Наредбата за медицинската експертиза, когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца. По изключение за отделни случаи след мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи и след изтичането на новите 6 месеца само за някои болести и когато е очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. Не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност непрекъснато за повече от 18 месеца.
Болничният лист по принцип се издава в деня, в който се установи временната неработоспособност и не се допуска издаване на болничен лист, в който датата на започването на отпуска е по-късна от датата на издаването му. Когато обаче преглед е бил извършен и временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист не е бил издаден, той може да се издаде за минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и ЛАК се прецени, че лицето през това време е било временно неработоспособно. В тези случаи болничен лист за отпуск до 14 дни непрекъснато за едно или повече заболявания се издава от лекуващия лекар/лекаря по ден- тална медицина, до 6 месеца – от ЛКК, а за повече от 6 месеца – след решение на ТЕЛК. Целият отпуск за минало време се включва в един болничен лист.
При положение, че лицето вече е ползвало отпуск поради временна неработоспособност цяла година, трудно може да се предвиди дали ТЕЛК ще продължи този отпуск (ако може да се очаква възстановяване на работоспособността в следващите шест месеца) или ще определи трайно намалена работоспособност. При всяко положение за работодателя възниква въпросът как да оформи отсъствието на служителя, докато изобщо се стигне до произнасяне на ТЕЛК. Може би от формална гледна точка най-удачният вариант е това отсъствие да се оформи като платен или неплатен отпуск, макар че в последния случай лицето практически ще остане без средства за издръжка, и то когато в най-голяма степен се нуждае от тях. Тук може да се помисли за други форми, в които служителят да бъде подпомогнат, в т.ч. за сметка на фоновете за социално-битово и културно обслужване, ако в предприятието има обособени такива, и т.н. Липсва обаче правно основание отсъствието да се оформя като отпуск поради временна неработоспособност, докато не бъде издаден болничен лист.