При оформяне на трудовата книжка трябва ли освен основното трудово възнаграждение да се отразява и възнаграждението за продължителна работа („клас”)?

 

Според Кодекса на труда трудовата книжка представлява официален удостоверителен документ, с които се удостоверяват факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Поради тази причина допълнителното нормативно изискване е всички вписвания в трудовата книжка да се извършват въз основа на оригинални документи или заверени преписи от тях (чл.2, ал.2 НТКТС). В цитираната нормативна разпоредба не се сочи изрично какви да бъдат тези документи. Това означава, че всички обстоятелства от правно значение, които работодателят отразява в трудовата книжка на съответния работник или служител, могат да се удостоверяват допълнително както с официален, така и с частен по своя характер документ.
Данните, които се вписват от работодателя в трудовата книжка, са свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение, а обемът на тяхното минимално изискуемо съдържание е определен в разпоредбите на чл.349, ал.1 КТ и чл.350, ал.1 КТ.
Тъи като Вашият въпрос е свързан с конкретен законов текст, а именно този на чл.349, ал.1, т.6 КТ, няма да се спираме на изискванията за вписване на други данни.
Според текста на цитираната разпоредба, при сключване на трудов договор и започване на неговото реално изпълнение в трудовата книжка работодателят трябва да отрази „уговореното трудово възнаграждение”. В този смисъл в трудовата книжка е редно да се отразяват тези данни, които са отразени и в съответния индивидуален трудов договор между работника или служителя и работодателя.
След промените в КТ, в сила от 1.08.2004 г., бяха въведени и промени относно обхвата на данните, които задължително се отразяват в индивидуалния трудов договор. По отношение на трудовото възнаграждение в текста на договора задължително трябва да се посочи както основното, така и допълнителните трудови възнаграждения, които имат постоянен характер, а също и сроковете за тяхното изплащане.
Към настоящия момент практиката е в трудовата книжка (колона 4) да се отразява основното трудово възнаграждение според размера, уговорен в индивидуалния трудов договор.
Възнаграждението за „клас” е постоянно по своя характер и поради това е част от брутното трудово възнаграждение. Тъй като задължението за неговото начисляване и изплащане възниква по силата на нормативен текст – чл.3 НДДТВ, дори и когато не е отразено и съответно определено като размер в индивидуалния трудов договор или друг документ, работодателят е длъжен да го изплаща. В чл.3, ал.3 НДДТВ е определен и минималният размер на това допълнително възнаграждение – 0,6 % за всяка година трудов стаж.