Използването на КЕП и ПИК – най-сигурният начин за идентифициране и авторизация на заявителите на електронни услуги
Квалифицираният електронен подпис (КЕП) според чл.13, ал.3 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и съгласно дефиницията, съдържаща се в чл.4, т.12 от Регламент №910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителни- те услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, е усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на КЕП и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи.
Квалифицирано удостоверение за електронен подпис по смисъла на Регламента е удостоверение за електронни подписи, което се издава от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и отговаря на изискванията, предвидени в приложение 1. В приложение 1 е указано, че квалифицираните удостоверения за електронни подписи съдържат:
– указания, че удостоверението е издадено като квалифицирано удостоверение за електронен подпис;
– данни, които представят издалия удостоверението доставчик;
– име на титуляря;
– дата на издаване и срок на валидност;
– уникален код на удостоверението;
– подпис или електронен печат на издателя;
– място на услугите, до които се отправя искане за проверка на валидността на удостоверението.
На сайта на Комисията за регулиране на съобщенията може да бъде проверен списък на доставчиците на удостоверителни услуги, установени/ акредитирани на територията на Република България. Понастоящем това са:
• „Информационно обслужване“ АД;
• „Борика“ АД;
• „Инфонотари“ ЕАД;
• „Спектър“ АД;
• „Система за електронни плащания/СЕП България“ АД;
• „Евротръст технолъджис“ АД.
На интернет страницата на Комисията за регулиране на съобщенията фигурира и актуален списък на доставчиците на удостоверителни услуги, установени в други държави, които не са членки на Европейския съюз, чиито удостоверения за КЕП са признати за равностойни на удостоверения за КЕП, издадени от доставчици на удостоверителни услуги, установени в Република България.
Персонален идентификационен код (ПИК)
се издава от НОИ и от НАП. ПИК на НОИ представлява 10-значен буквено-цифрен код, а този на НАП е 12-цифрен, като последният осигурява достъп и до голяма част от електронните услуги на НОИ.
Процедурата за снабдяване с ПИК от двете институции е идентична, като целта е да се гарантира това, че ПИК се предоставя именно на физическото лице, което е заявило издаването му, както и това, че впоследствие, при използване на ПИК, зад съответната заявка към уеб сервизите на определената електронна административна услуга, достъпна чрез използване на ПИК, „стои“ именно това физическо лице.
За да Ви бъде издаден ПИК от НОИ, трябва да подадете заявление в териториално поделение на НОИ или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна.
Заявлението се подава лично или чрез изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице. По този начин се гарантира безсъмнена автентификация на заявителя и се осигурява защита на личните данни на лицата. В тази връзка не се разглеждат заявления за издаване на ПИК, подадени по пощата или по електронна поща.
При приемане на заявлението за издаване на ПИК съответното длъжностно лице в НОИ проверява документа за самоличност на заявителя. Когато заявлението се подава от упълномощено лице, към него се прилага копие от пълномощното, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и се съхранява заедно с подаденото заявление.
Генерирането на ПИК става веднага и се получава от заявителя срещу подпис. С оглед защита на личните данни не се изпращат удостоверения с ПИК по пощата.

ПИК, издадени от НАП или НОИ, както и с уникален код за достъп, / издаван от НЗОК, могат да се използват за електронна идентификация на физически лица при заявяването на електронни административни услуги, в срок до три години след въвеждане на продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация, доколкото същите са интегрирани със системата за електронна автентикация на Държавна агенция „Електронно управление“. Това бе предвидено в §5 от ПЗР на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приет с ПМС №164/06.08.2018 г.

Това законодателно решение на практика представлява и оценка на сигурността при използване на ПИК, издаден от НОИ и НАП, с оглед гарантираната идентификация и авторизация на физическите лица.
Използване на ПИК и КЕП при подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица
От 1 юли 2017 г. НОИ стартира електронна административна услуга, чрез която заявлението за отпускането на парично обезщетение за безработица може да бъде подадено по електронен път. Наред с това е запазена възможността за подаване на заявлението на хартия, лично от лицето, в избрано от него териториално поделение на НОИ. За подаване на заявление по електронен път може да се използва КЕП или ПИК на лицето.
В самото заявление за отпускане на обезщетение за безработица е предвидена възможност за отбелязване на начина, по който заявителят желае НОИ да комуникира с него при евентуално уведомяване за нередности и с оглед връчване на разпореждания за отпускане, изменение, спиране, възобновяване, прекратяване и възстановяване на обезщетението за безработица:
– на гише в териториалното поделение на НОИ;
– чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес;
– по електронен път, на посочен електронен адрес – когато лицето притежава КЕП или ПИК, т.е. когато е подало заявлението по електронен път. В тези случаи на посочения в заявлението електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо информацията за изтегляне и разпореждането се смята за връчено с изтеглянето му от този линк.
Размерът и срокът за изплащане на обезщетението зависят от това дали основанието за прекратяване на осигуряването е сред посочените в чл.54б, ал.3 от КСО или не, каквато информация осигурителите подават с декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“. Предвид това, че срокът за подаване на декларация образец №1 е до 25-о число на следващия месец, с оглед навременно отпускане на обезщетенията за безработица, е предвидено при подаване на заявлението за отпускане на ПОБ лицата да представят акта за прекратяване на правоотношението си – за справка. При подаване на заявлението по електронен път това става чрез прикачен файл.
Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, с оглед ускоряване процеса по преценка на правото и определяне размера на обезщетението, то следва да приложи към заявлението си и съответните документи, удостоверяващи този стаж. В противен случай проверката и удостоверяването на този стаж от чуждата осигурителна институция се извършва по служебен път.
Използване на ПИК за извършване на справки и ползване на услуги на интернет страницата на НОИ
По ЕГН и ПИК на интернет сайта на института лицата могат да ползват следните услуги:
• с ПИК може да се подаде заявление за отпускане на пенсия. Същото може да бъде подадено и с КЕП;
• изчисляване на прогнозен размер на пенсия;
Чрез тази услуга се изчисляват прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсия за осигурителен стаж и възраст за лица, на които не е отпусната такава. За целта се използват:
– наличните в информационната система на НОИ данни за осигурителен стаж и осигурителен доход, подадени от осигурителите за осигуряваните от тях лица и от самоосигуряващите се лица с декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“ в Регистъра на осигурените лица – за периоди след 31.12.1996 г. и
– въведена от лицето информация за осигурителен стаж и за доход за избран от него 3-годи- шен период – за периоди преди 01.01.1997 г.
• изчисляване на прогнозен размер на парично обезщетение за бременност и раждане;
Чрез тази услуга се изчислява прогнозен дневен размер на парично обезщетение за бременност и раждане към посочена бъдеща дата. Услугата не се изпълнява, ако вече е отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане от посочената дата или от дата до 10 месеца преди нея.
За изчисляване на прогнозния дневен размер на паричното обезщетение за бременност и раждане се използват наличните данни в информационната система на НОИ за брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение, а за бъдещи месеци от 24-месечния базисен период, за които няма данни в Регистъра на осигурените лица – въведени от лицето суми за брутно трудово възнаграждение/осигурителен доход, съответно нетно възнаграждение.
Необходимо е лицето да въведе дата на предстоящо раждане (термин) или дата на начало на отпуск с право на обезщетение за бременност и раждане или при раждане на дете, която да бъде в рамките на една календарна година напред, считано от деня, в който се ползва услугата.
• справка за статус на социално осигуряване, справка за осигурителен стаж и доход, справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004 г.;
• справки от Електронния регистър на болничните листове – справката позволява проследяване
на постъпилите в информационната система на НОИ данни от издадени/анулирани болнични листове на лицето;
• справки за изплатени парични обезщетения и помощи, справка за представени в НОИ документи за изплащане на парични обезщетения и помощи, въвеждане или промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО;
Най-честите притеснения на лицата са свързани със забавяне изплащането на очаквани от тях суми за обезщетения от ДОО. Ако са се снабдили с ПИК, те без проблем могат да проверят дали данните от издадения им болничен лист са постъпили в НОИ и дали другите документи, необходими за изплащане на съответния вид обезщетение, са представени своевременно от работодателя им в НОИ, докъде е стигнала обработката на представените документи, какъв е периодът, за който е изчислено обезщетението, какъв е размерът на среднодневното обезщетение, общият размер на изчисленото обезщетение, както и да проверят дали и на коя дата то е изплатено и на каква банкова сметка е преведена сумата.
При попълване на различните видове заявления-декларации за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО се посочват телефон и/или електронна поща на лицето, на които то може да бъде информирано за извършени преводи на суми за обезщетения от съответните ТП на НОИ към личната му банкова сметка.
На сайта на НОИ, чрез съответната услуга, достъпна с ПИК, лицата могат да заявят или да променят първоначално заявените от тях координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи.
• справка за изплатени парични обезщетения за безработица и за регистрирани заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица;
• справка за актуално състояние на изплащаните пенсии и добавки към тях и справка за издадените от НОИ пенсионни разпореждания.
Използване на КЕП при представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
От 2016 г. електронният път е основен начин за представяне на удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения в НОИ, като е запазена и възможността за представянето на документите на електронен носител и на хартия.
Повече от две удостоверения могат да се представят само на електронен носител или по електронен път, а повече от десет удостоверения да се представят само по електронен път. Само по електронен път представят в НОИ удостоверенията за изплащане на паричните обезщетения осигурителните каси.
За въвеждане, контрол и съхраняване на данните в удостоверенията, представяни на електронен носител или по електронен път, се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ.
За представяне по електронен път на удостоверения за изплащане на обезщетения за болест и майчинство е необходима регистрация като потребител на уеб услугите, която се извършва онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ. За регистрацията е необходим КЕП.
Регистрация на юридическо лице или осигурителна каса се извършва с валиден КЕП, съдържащ единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър или ЕИК по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице или осигурителната каса.
Регистрация на физическо лице се извършва с валиден КЕП, съдържащ единен граждански но- мер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.
Едноличните търговци могат да се регистрират като потребители на уеб услугите както с КЕП на физически лице, така и с КЕП, издаден на името на фирмата.
Използване на идентификационен код на осигурител
Чрез интернет страницата на НОИ работодателите могат да правят справки за подадените от тях документи и за изплатените от НОИ обезщетения на осигуряваните от тях лица, как- то и справка за подадените от тях декларации за социално осигуряване.
С оглед защита на информацията, услугата е достъпна след въвеждане на ЕИК (по БУЛСТАТ) и 10-значен буквено-цифрен идентификационен код на осигурител (ИКО).
За издаването на ИКО е необходимо подаване на заявление до съответното ТП на НОИ по седалище на осигурителя или в негов филиал, постоянно или изнесено работно място или приемна.
Заявлението се подписва от лицето, което по закон представлява осигурителя, и се подава лично от него или от негов представител, чиито данни за самоличност са вписани в заявлението. Представляващият представя копие от документ за упълномощаване, което задължително се съпоставя с оригиналния документ и се съхранява заедно с подаденото заявление.
За генерирания от ТП на НОИ идентификационен код на осигурителя веднага се издава удостоверение, което също се получава лично и не може да бъде изпратено по пощата.