Обръщаме към Вас за становище относно това как следва да се подават данни в Декларация №1 при суми: раното отчитане на работно време:
1. Когато в рамките на отчетния период служител се преназначава от подневно отчитане към сумирано отчитане, и обратно.
Две декларации ли следва да се подават – една с код за вид осигурен 01 и една с код за вид осигурен 16, или само с последния приложим код (кода, приложим в края на месеца)?
2. Служител е назначен напр. през втория месец на отчетния период, при 3-ме- сечно отчитане – за него това ще бъде 2-ри месец от 3 или 1-ви месец от 3?
По-общият въпрос е какви стойности следва да се подават в т.13 на първа и втора позиция, когато служители се присъединяват към екипа в различни месеци от отчетния период – поредност- та на месеците за всеки индивидуално ли се посочва или трябва да бъде еднаква за целия екип?

 

При положение, че през част от месеца лицето е работило при подневно, а през останалата част от месеца – при сумирано отчитане на работното време, за него за съответния месец следва да се подадат две декларации образец №1 „Данни за осигуреното лице“, съответно с попълнен код за вид осигурен „01“ и „16“.
Декларация образец №1 се подава за всеки работник или служител поотделно и носи информация за неговото осигуряване, поради което при попълването й следва да съобразявате данните такива, каквито са за лицето, а не за екипа, в който работи.