“Прекратихме с предизвестие трудовия договор с наш служител, като предстои изплащането на обезщетения. Подлежат ли на облагане с данъци обезщетенията, които се изплащат по КТ?”

 

 

Във въпроса не е уточнено кои от обезщетенията, предвидени в КТ, предстои да бъдат изплатени.
Най-често изплащаните обезщетения при прекратяване на трудов договор с предизвестие от работодателя са за неспазен срок на предизвестието (чл. 220 КТ), за неизползван платен годишен отпуск (чл. 224 КТ), а когато трудовият договор е прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ (работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст) работодателят дължи и обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ.
Когато трудовият договор е прекратен с предизвестие на основание закриване на предприятието, съкращение в щата, намаляване обема на работа или спиране на работа за повече от 15 работни дни, работодателят дължи и обезщетение по чл. 222, ал. 1 КТ – брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за един месец, но само когато лицето е останало без работа след уволнението.
Според чл. 19, ал. 2, т. 6 ЗОДФЛ не подлежат на данъчно облагане следните обезщетения по КТ:
– по чл. 200 КТ. Това са обезщетенията, свързани с отговорността за имуществени и неимуществени вреди при смърт или увреждане здравето на работника или служителя;
– по чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2 КТ. Тези обезщетения се изплащат от работодателя при преместване на работника или служителя на друго работно място;
– по чл. 222, ал. 2 и ал. 3 КТ. Обезщетението по ал. 2 е свързано с прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от работодателя по чл. 325, т. 9 КТ или от работника или служителя по чл. 327, т. 1 КТ. Обезщетението по ал. 3 се плаща при прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;
– по чл. 226, ал. 3 КТ, които обхващат обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди при неиздаване или неточно вписване на данни в документи, свързани с трудовото правоотношение или задържане на трудовата книжка.
Всички останали обезщетения, предвидени в КТ, независимо от основанието за тяхното изплащане, не са освободени от облагане по реда на ЗОДФЛ.