Фирма, регистрирана по ДДС, с научноизследователска и развойна дейност закупува нов автомобил Форд Гуга със заводски сертификат N1, който и по талон е товарен автомобил. Автомобилът ще се ползва изцяло за нуждите на фирмата за пренасяне на специализирана апаратура, но без да е вградена в автомобила. Може ли да ползваме право на приспадане на 100% ДДС на автомобила и ДДС на горивото и съпътстващите разходи без да ползваме оперативен лизинг. Същият въпрос има и ако купуваме лек автомобил с 5 + 2 места – Ленд Рейндж Ровър. Или да регистрираме едно ново ЕООД с дейност отдаване под наем и да си прехвърлим там автопарка и да фактурираме наем на леки автомобили, но пък сме свързани лица?

 

 

При определяне на закупения автомобил категория N1 като товарен, когато притежавате съответните документи за доказване на това обстоятелство – свидетелство за регистрация и/или сертификат за съответствие от производителя на автомобила и др., правото на приспадане на данъчен кредит за същия, както и за консумативните разходи, свързани с експлоатацията му, може да се упражни при условията, визирани в глава седма на ЗДДС, когато автомобилът се използва по предназначението му като товарен, което следва да се докаже със съответните документи – пътни листи и други документи, от които е видно, че с автомобилa се извършва превоз на товари. В този случай за начисления ДДС за доставката на автомобила, който не подава в обхвата на дефиницията, дадена в текста на Параграф 1, т. 18 от ДР на ЗДДС за „лек автомобил“, както и за консумативите по неговата поддръжка, ремонт и експлоатация по аргумент за противното основание по чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. Правомерното приспадане на ДК се потвърждава и от актуалната съдебна практика по данъчни дела – Решение № 11588 от 02.10.2018 г. по адм. дело № 6015/2018 г. на ВАС.
Предвид разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, за начислен ДДС за придобит или внесен лек автомобил по смисъла на Параграф 1, т. 18 от ДР на ЗДДС, както и за стоките или услугите – предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на леките автомобили, включително за резервни части, ком- плектовка, горивни и смазочни материали, в общия случай правото на приспадане на данъчен кредит няма да е налице.
От друга страна, в случаите, когато се установи, че автомобилът не попада в обхвата на дефиницията по Параграф Първи, т. 18 от ДР на ЗДДС за „лек автомобил“, за начисления ДДС за стоките и услугите, свързани с поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на автомобил, в т.ч. за закупеното гориво и консумативи за същия, по аргумент на противното основание на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 ЗДДС, ще е налице право на приспадане на данъчен кредит. В тези случаи обаче следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 9, ал. 3 от ЗДДС, съгласно която при използване на вещта (съответния автомобил) за цели, различни от независимата икономическа дейност на лицето или за лични нужди, е налице безвъзмездна, приравнена на възмездна доставка на услуга по предоставяне на ползването на автомобила. В този смисъл е писмо с Изх. № 96-00-91от 10.04.2017 г. относно право на данъчен кредит за разходите за гориво и консумативи при експлоатация и поддръжка на лек автомобил на НАП.
Относно втория поставен въпрос законодателството непряко допуска описаната хипотеза, но следва да се има предвид, че е изцяло в компетенцията на НАП да установява и санкционира всяко заобикаляне на данъчния закон.
Обръщаме внимание, че в случай че направените разходи за финансов лизинг или за закупуване на транспортните средства бъдат предявявани по Оперативна програма, следва да се има предвид, че те трябва да отговарят на принципите на добро финансово управление (икономичност, ефикасност и ефективност), а бенефициентът е задължен да прилага реда по глава 26 от Закона за обществените поръчки за възлагане чрез събиране на оферти с покана или обява до определени лица.