Имат ли право учителите да изливат в платен отпуск през учебната година или трябва да го ползват изцяло през ваканциите?

 

 

 

Подобни въпроси се поставят сравнително често, тъй като учителите обикновено използват платения си годишен отпуск във времето, в което не се провеждат учебни занятия. Те са отправяни и към експертите от Министерството на труда и социалната политика, като на интернет страницата на Министерството са дадени редица отговори в един и същи смисъл: „Кодексът на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските не съдържат разпоредби, предвиждащи различен ред за ползване на платения годишен отпуск от учители. Спрямо тях се прилага общият ред за ползване на платения годишен отпуск, предвиден в Кодекса на труда“. Казано с други думи, няма пречка учителите да ползват отпуска си и в друго време през годината, извън определените ваканции.
Това становище заслужава подкрепа, защо- то е в унисон с цялостната логика в уредбата на платения годишен отпуск. По принцип неговото социално предназначение е най-вече да даде възможност на работника или служителя да се освободи от натрупаната умора при изпълнение на работата по трудовото правоотношение и да възстанови работоспособността си. Същевременно трябва да се държи сметка, че този отпуск не е обвързан със строго целево предназначение – изцяло от преценката на работника или служителя зависи как ще бъде използван – за отдих, за изпълнение на лични и семейни ангажименти, за работа по друго трудово правоотношение, упражняване на свободна професия и пр. В този смисъл би било несправедливо на една категория работници и служители да бъде отричано право, което имат всички останали – да преценят кога и за какво да използват отпуските си.
Не бива да се забравя още, че българското законодателство установява удължен платен годишен отпуск за учителите (чл.24 от НРВПО), който може да бъде допълнително увеличен по пътя на индивидуалното или на колективното преговаряне. За удължения платен годишен отпуск на общо основание се прилага правилото за погасяване по давност, ако отпускът не е използван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага (чл.176а, ал.1 от КТ). Поради това и за учителите е от още по-голямо значение да използват отпуските си своевременно и да не допускат отлагане на много неизползвани дни в следваща календарна година. Това ще е трудно, ако те нямат реалната възможност да ползват отпуск и извън времето на установените ваканции.