“В указанията за попълване на УП-3, т. 1 пише: “В графа 2 се вписва длъжността…”. В тази графа на отделен ред се посочва причината, поради която през определен период лицето не е работило, ако това време се зачита за осигурителен стаж по КСО, напр. при ползване на отпуск поради временна неработоспособност или бременност и раждане, платен и неплатен отпуск или законна стачка. В случай че дадено лице почти всеки месец е излизало в болнични или неплатен отпуск, как да отразя това в УП-3 и съответно в УП-2?”

 

Осигурителният стаж се изчислява по ред, предвиден в чл. 9 от КСО и чл. 37-39 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж. “Осигурителният стаж” на работещ по трудово или служебно правоотношение е времето от възникване до прекратяване на съответното правоотношение, през което лицето е отработило пълното законоустановено работно време и са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение (не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия).
В чл. 9, ал. 2 и ал. 3 от КСО са предвидени някои отклонения от това правило. Първата група хипотези са на периоди от време в рамките на съществуващо трудово или служебно правоотношение, които се зачитат за осигурителен стаж, въпреки че през тях лицето не е работило:
– платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете (по чл. 164, чл. 165 и чл. 167а от КТ);
– платени и неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
– неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
– времето, през което лицето не е работило поради незаконно недопускане или отстраняване от работа;
– времето, през което трудоустроено лице не е работило, тъй като не му е предоставена подходяща работа съобразно предписанията на здравните органи.
Не съществува практика и не е необходимо тези периоди от време да бъдат откроени по някакъв начин при издаване на УП-3.
Втората група отклонения от общото правило са хипотези, при които определен период от време след прекратяване на трудовото или служебно правоотношение се зачита за осигурителен стаж:
– времето, през което лицето получава обезщетение за безработица (УП-3 се издава от Бюрото по труда);
– времето на оставане без работа поради незаконно уволнение;
– времето, през което лицето е получавало обезщетение за оставане без работа;
– времето, през което уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това и не е привлечен като обвиняем, бил е оправдан, наказателното производство е прекратено или наложеното наказание лишаване от свобода е признато за неоснователно наложено – стажът в този случай се установява с документ, издаден от началника на съответния затвор.