Имахме сключен договор с изпълнител за предоставяне на преводачески услуги на дружеството със срок от една година и предвидени равни месечни пла- h ю, щания, след приемане на изготвените писмени преводи от наша страна. През първите два месеца приехме отчетите на изпълнителя и изплатихме хонорарите, а на третия получихме предизвестие от него за прекратяване на договора. Тъй като в самия договор сме предвидили, че всяка от страните може да го прекрати с едномесечно предизвестие, не сме оспорвали правото на лицето едностранно да прекрати предоставянето на услугите. Проблемът е, че в срока на предизвестие не получихме почти никакви услуги, а изготвените два писмени превода бяха с напълно неприемливо за нас качество. Дължим ли му при това положение възнаграждение за последния месец?

 

При гражданския договор предмет на договаряне е завършен продукт от труда – определен трудов резултат (написване на книга, изнасяне на лекция на семинар, изготвяне на превод и т.н.). При сключването на такъв договор страните изрично се договарят за вида, обема, качеството и срока за изпълнение на предмета на договора, както и за реда за отчитане на изпълнението. Може да се уредят и други отношения, като осигуряването с материали, оборудване и т.н. Изпълнителят сам организира работата си, а възложителят му дължи договореното възнаграждение.
От описаната в запитването фактическа обстановка става ясно, че плащането от страна на възложителя е извършвано на месечна база, като предпоставка за това е приемането на отчета на изпълнителя. Ако в последния месечен период услуги не са предоставяни или качеството им е било такова, че не покрива уговорените стандарти, очевидно възложителят няма да приеме отчета и няма да заплати уговорения хонорар.
Разбира се, с оглед избягване на възможни бъдещи спорове, страните биха могли да опитат да постигнат спогодба във връзка с прекратяването на договора. Ако за възложителя все пак е възможно да използва поне частично предоставените му преводи през последния месец, може да се договори частично заплащане. Тъй като по смисъла на чл.365 от ЗЗД: „с договора за спогодба страните прекратяват един съществуващ спор или избягват един възможен спор, като си правят взаимни отстъпки“, от страна на изпълнителя възможната отстъпка би била да се откаже от по-нататъшни претенции към възложителя за заплащане на пълния размер на договорения хонорар за последния месец.