Основна цел на промените в Правилниката за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), обн., ДВ бр. 58 от 13.07.2018 г., е синхронизиране на разпоредбите на правилника с промените в Закона за ДДС, които са в сила от началото на годината. Най- важните изменения и допълнения на правилника са свързани с:
1. Правилата за корекции на ползван данъчен кредит
Промените от този вид са определени с § 6 от Прехоните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС. Те засягат разпоредбите на чл. 66 от правилника. В тях са направени изменения и допълнения, с които:
– в основния текст на ал. 4 се добавя текстът „и ал. 6“, с което разпоредбите относно редът и данните, които следва да съдържа протоколът, с който се извършват корекциите по чл. 79 от закона, се прилагат и при наличието на обстоятелствата, регламентирани в чл. 79, ал. 6 от закона относно приспадането на неизползван при производството, придобиването или вноса на стока (имот) или услуга данъчен кредит;
– изменя се основният текст на ал. 5, с което се уточняват обстоятелствата и сроковете, при които се издава протокол за корекции на данъчен кредит по реда на чл. 79а от закона. Според новия такст на разпоредбата: „Корекциите по чл. 79а от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, или съответно за всяка от
годините, следващи годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година от годината на упражняване на право на данъчен кредит, или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа“:
– променя се основният текст и на ал. 6, с който се уточняват обстоятелствата за издаване на протокол за ползване на неупражнен данъчен кредит по чл. 79б от закона;
– отменят се алинеи 7 и 8, придвид прехвърлянето на разпоредбите им в закона;
– създават се нови ал. 9, 10, 11 и 12, с които се уточнява съответно:
– с ал. 9 – колоните на дневниците, в които се отразяват данните от протоколите за намаление или увеличение на данъчен кредит;
– с ал. 10 – данъчният период, в който възникват задълженията на лицето за целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона, когато датата на дерегистрация на лицето по закона не съвпада с последния данъчен период на календарната година; като в такива случаи се приема, че последният данъчен период на календарната година е данъчният период, за който възникват задълженията по чл. 111 от закона за лицето;
– с ал. 11 се определя, че за целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона не се смятат за налични стоките и услугите, за които на основание чл. 111 от закона към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка; и
– с ал. 12 се определя, че за целите на чл. 79а и чл. 79б от закона 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, не се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 от закона. Срокът се възобновява за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, започне отново да се използва за тези дейности. На практика това означава, че за целите на годишните корекции 5-годиш- ният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече, когато стоката, включително недвижимият имот, не се използва през цялата календарна година за облагаеми и освободени дейности или за дейности, за които със закона е определено, че не е налице право на приспадане на данъчен кредит.
2. Изискванията за подаване на опис на наличните активи при регистрация
Отменя се изискването за представяне на опис на наличните активи при регистрация по закона (включително повторна), както и на опис на стоките при право на данъчен кредит при правопри- емство по чл. 10 от ЗДДС. За тази цел съответно се изменят текстовете на чл. 61, ал. 1, 2 и 4 и се отменят разпоредбите на ал. 5 ,7 и 8, а в чл. 60 се отменят разпоредбите на ал. 5, 6, 8, 9 и 10 и се изменя текстът на ал. 7, като се заличават думите „включен в описа по ал. 5“.
3. Определянето на облагаемия оборот за целите на задължителната регистрация
Промените засягат разпоредбите на чл. 73, чл. 74 и чл. 77 от ППЗДДС. Те са свързани с новите изисквания на чл. 96, ал. 1 от закона относно регистрацията на данъчнозадължени- те лица в случаите, при които определеният нормативно размер на облагаемия оборот за задължителна регистрация е достигнат за пе- риоид не по-дълъг от 12 последователни текущи месеци. Съгласно новия текст на чл. 73, ал. 1 изречение първо от ППЗДДС всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.“ Промяната задължава лицата, когато за период не по-дълъг от два последователни месеца, които включват и текущия месец, се достигне нормативно определения размер на облагаемия
оборот, да подават заявление за регистрация в 7-дневен срок от деня, в който е достигнат оборотът. В тази връзка с чл.74, ал. 2, т. 1 е направено допълнение, че когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката следва да се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона.
Съгласно допълнението на чл. 77, ал. 2, т. 1 на ППЗДДС в случаите на дерегистрация по инициатива на лицето, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление за дерегистрация (по чл. 109 от закона).
4. Създаването на публичен регистър за лицата по чл. 176в, ал. 15от ЗДДС
С разпоредбите на § 14 от ПИДППЗДДС в глава седемнадесета „а“ на правилника се създават нови чл. 111к, 111л и 111м, с които се регламентира създаването на „Публичен електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал. 15 от закона“. Съгласно чл. 111к., ал. 1 този регистър е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от ДОПК. Обект на новите разпоредби са съдържанието на регистъра, редът за неговото поддържане, вписването и дерегистрацията на лицата, как- то и за подаването на увудомления при промяна на декларирани обстоятелства.
5. Декларациите и отчетните регистри по чл. 125, ал. 1, 2 и 3 от закона
Промяната засяга разпоредбата на чл. 113, ал. 9 от правилника, с която се определя начинът за подаване на декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона и отчетните регистри по чл. 125, ал. 3 от закона в случаите на дерегист- рация, без последваща регистрация в рамките на един данъчен период. В съответствие с нея в такива случаи декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона и отчетните регистри по чл. 125, ал. 3 от закона се подават само на хартиен и технически носител в компетентната ТД на НАП.
6. Подаването на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри
Във връзка с промените в закона, с които се въведе задължително подаване на справка-декларацията, VIES-декларацията и отчетните регистри по електронен път при условията и по реда на ДОПК, е променен и допълнен текстът на чл. 115, ал. 4-та на правилника, в съответствие с които декларирането се извършва чрез подаване на съответния образец на документа по електронен път при условията и по реда на ДОПК, освен ако законът и правилникът не изискват друго.
7. Редът за определяне на златните монети, които се търгуват като инвестиционно злато
По силата на чл. 160 от ЗДДС сделките с инвестиционно злато са освободени от облагане. Съгласно чл. 175, ал. 5 от закона златните монети, които се търгуват у нас и представляват инвестиционно злато, се определят със съвместна заповед на министъра на финансите и управителят на БНБ. Условията, на които следва да отговарят монетите, за да бъдат квалифицирани като инвестиционно злато, бяха определени с включения в закона нов чл. 160а, ал. 1, т. 2 на ЗДДС. С цел определяне на реда, по който ще се удостоверява съответствието на дадени монети с тези условия, в глава шестнадесета, раздел IV на ППЗДДС се създава нов чл. 100а „Златни монети – инвестиционно злато“, с ал. 2-ра на който се регламентира, че лицето, заявило искане за удостоверяване на златни монети като инвестиционно злато, които да бъдат включени в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона, е задължено да предостави на БНБ надеждна информация и документи по ред, определен от банката, че монетите отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона. По предложение на банката българските златни монети, които отговарят на условията на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона, се включват в заповедта или се изключват от нея, когато престанат да отговарят на тези условия.
Свързана с инвестиционно злато е и промяната в чл. 51 от ППЗДДС, в която с цел определяне на реда, по който ще се освобождава от облагане вносът на златни монети (чл. 58, ал. 1, т. 9 от закона), които не са включени в списъка по чл. 160а, ал. 1, т. 3 или в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона, се създава нова ал. 6. В съответствие с нея, за да бъде освободен вносът на такива монети, вносителят следва да представи пред
компетентното митническо учреждение документ, издаден от управителя на БНБ, с който да удостовери, че са налице условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.
8. Промени в допълнителните разпоредби (ДР)
С две нови – т. 8 и 9 на § 1 от ДР на правилника са въведени дефиниции, с които се пояснява съответно:
– т. 8 – че при определянето на годишния коефициент, използван за определяне на частичен данъчен кредит, понятието „дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност“ не включва стоки, които лизинго- дател придобива с цел да ги предоставя по договор за лизинг, ако след изтичане на договора е прехвърлено правото на собственост върху стоки; и
– т. 9 – се въвежда дефиниция на понятието „териториалното море на Република България“.
9. Промени в приложенията към ППЗДДС
Промените от този вид са много на брой, но в повечето от тях с направените изменения в текстовете към приложения № 1, 8,9,13,19,20,27 и 29 се заличава забележката относно попълването на формуляра на машина и отпада изискването за поставяне на печат. Отпада изискването за печат и в приложения № 23 и 25. Освен това в приложения №1 текстовете на съответните раздели се привеждат в съответствие с промените в текстовете съответно на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС относно условията за задължителна регистрация; приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5 се отменят; в приложение № 8 се правят промени, с които го привеждат в съответствие с измененията на разпоредбите на чл. 107, т. 4, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ от ЗДДС относно дерегистрацията на юридическо лице или осигурителна каса.
За целите на новата разпоредба на чл. 111л от правилник във връзка със задължението за подаване на уведомление по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление, в ППЗДДС се създава ново приложение № 38 „Уведомление за вписване на промяна на обстоятелствата или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“.
10. Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР)
Преходните и заключителни разпоредби на коментирания ПИДППЗДДС предвиждат реда за извършване на корекциите по чл. 79а от закона за стоки или недвижими имоти, налични към 1 януари 2017 г.; и реда за освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона. В съответствие с § 28 от ПЗР корекциите по чл. 79а от закона за наличните към 1 януари 2017 г. стоки или недвижими имоти, за които при закупуването, вноса или придобиването на основание чл. 70 от закона не е ползван данъчен кредит, се извършват, като 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок се брои, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса им.
До влизане в сила на § 14 и 27 от този правилник освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.
Лицата, подали декларация по ал. 2 и по § 40 от ПЗР на ЗИДЗДДС (ДВ, бр. 97 от 2017 г.), се считат за вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона.
Датата на вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона на лицата по ал. 3 е датата на подаване на декларацията. Тези лица следва да попадат уведомление по образец – приложение № 38 по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г.
Промените са в сила от 13.07.2018 г. с изключение на тези в чл. 111к, 111л, 111м относно чл. 176в, ал. 15 от закона, част от регистър по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и приложение №38 към чл. 111л, които съгласно § 30 от ПЗР на ПИДППЗДДС влизат в сила от 14.10.2018 г. Съгласно § 29, ал. 1 от ПЗР на ПИДППЗДДС до влизане в сила на § 14 и 27 от правилника освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната ТД на НАП в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, които са предназначени за собствено потребление.