Работим с две счетоводни фирми – ООД и СД. В момента ми извършват ревизия от НАП на ООД. При подаване на годишни отчети на клиенти като съставител съм посочвала ООД, макар че съм издавала фактури и от двете фирми с плащане по банков път. Данъчните инспектори изразиха становище, че посочването на съставител дава основание да прилагат чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК – че са налице данни за укрити приходи. Прави ли са? Електронният подпис е един.

 

 

Считаме, че становището на проверяващия орган е правилно. След като при подаване на ГДД в частта „Съставител на годишния финансов отчет“ сте посочили дружеството ООД, а в същото време нямате посочени приходи от фирмите, на които сте посочили, че сте съставители на ГфО, е логично проверяващите органи да приемат, че имате неотчетени приходи. По наше мнение органите на НАП въведоха изискването за посочване на съставител на финансовия отчет именно с цел да установят има ли непосочени доходи на фирми или физически лица. Напомняме ви, че през изминалите години НАП имаше акции във връзка именно съставителите на финансовите отчети. Като например през 2017 година НАП изпрати редица писма до данъчно задължени лица, които не бяха посочили верни данни за съставителите с искане за подаване на коригираща декларация в 14-дневен срок от получаване на писмата, в която коригираща декларация да се подадат верни и пълни данни относно съставителите на финансовите отчети. Също така през изминалите години НАП изпращаше и напомнящи писма, че съответните лица (физически лица или счетоводни предприятия) са посочени като съставители на финансови отчети и съответно следва да си декларират приходите от тази дейност.