Експертизата на трайната неработоспособност. Обжалване на експертните решения
Здравословното състояние на лицата се определя чрез експертизата на трайната неработоспособност, която се организира и ръководи от Министерството на здравеопазването, а се осъществява от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Принципите и критериите на експертизата на работоспособността, както и редът на нейното установяване, се определят с акт на Министерския съвет – Наредба за медицинската експертизата, а контролът се осъществява от Министерството на здравеопазването и от НОИ.
Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършва от ТЕЛК по района на постоянния им адрес (доказва се с документ за самоличност). Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място –
в дома, в болнично или в друго заведение. Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК. В изключителни случаи териториалните експертни лекарски комисии могат да вземат решение само по документи, без преглед на лицата.
Органите на експертизата се произнасят по здравословното състояние с експертно решение (ЕР), с което се определят степента на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, датата на инвалидизи- ране и срокът на инвалидността. В случаите на трудова злополука, експертната лекарска комисия (ТЕЛК или НЕЛК) се произнасят и по въпроса за причинната връзка между заболяването и условията на труд, описани в досието за злополука, което се съставя в съответното териториално поделение на НОИ.
След вземане на решение, ТЕЛК връща в картотеката за медицински досиета медицинското експертно досие заедно с експертни решения за досието на работодателя (ако лицето работи), за териториалното поделение на НОИ и за други заинтересовани лица и органи, съобразно конкретния случай.

Решенията на ТЕЛК се обжалват пред НЕЛК в 14-дневен срок. Този срок, по отношение на освидетелстваните лица, започва да тече от датата на връчването на експертното решение. По отношение на другите заинтересовани органи – контролните органи по експертиза на работоспособността, териториалните поделения на НОИ и други, този срок започва да тече от датата на узнаването му.
При всички случаи на обжалвани решения на ТЕЛК, НЕЛК задължително се произнася по всички поводи, включително и по състоянието на работоспособността на лицето в момента на неговото освидетелстване. НЕЛК може да потвърди решението на ТЕЛК, да го отмени и да върне за ново освидетелстване лицето с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението или да го отмени и да даде ново решение.
По изключение НЕЛК може да се произнесе по документи, когато случаят не налага клиничен преглед на лицето и не са необходими нови данни и документи. В случай че дадено лице, обжалвало решението на ТЕЛК, откаже да се яви за преглед, жалбата му остава без уважение.
Решенията на НЕЛК могат да се обжалват по съдебен ред пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Решенията на органите по експертизата на трайната неработоспособност, които не са обжалвани или редът на обжалването им е изчерпан, са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.
Инвалидни пенсии. Право на пенсия  за инвалидност. Начална дата за  отпускане на пенсия за инвалидност
В зависимост от причината, довела до ин- валидизиране на лицето, в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са регламентирани няколко вида пенсии за инвалидност – пенсии, свързани с трудовата дейност на лицето – пенсия за инвалидност поради общо заболяване и пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, както и пенсии за инвалидност, които не зависят от
осигуряването на лицата – пенсия за военна инвалидност, за гражданска инвалидност и социална пенсия за инвалидност.
Право на пенсия за инвалидност имат осигурените лица, които са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. За да бъде отпусната пенсия за инвалидност поради общо заболяване, осигурените лица, загубили напълно или частично работоспособността си, следва да имат определен осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането.
Правопораждащата дата за пенсиите за инвалидност е датата на инвалидизиране. Пенсията за инвалидност поради общо заболяване се отпуска от датата на инвалидизиране, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от датата на инвалидизи- ране, пенсията се отпуска от датата на подаването им (чл.94, ал.1 от КСО).
В случаите, когато датата на инвалидизиране е назад във времето (понякога години преди датата на явяване пред ТЕЛК), при определяне началната дата на пенсията се прилага текстът на чл.94, ал.3 от КСО, съгласно който пенсията за инвалидност се отпуска от датата на заявлението за освидетелстване в ТЕЛК, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в едномесечен срок от влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Експертното решение на ТЕЛК/ НЕЛК влиза в сила след изтичане на срока за обжалване за всички заинтересовани лица и институции.
Срок на изплащане на инвалидните пенсии. Преосвидетелстване
Всички пенсии за инвалидност се отпускат за срока на инвалидността, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК. Изключение е направено за лицата, навършили възрастта по чл.68 от КСО (възрастта, необходима, за да може лицето да се пенсионира за осигурителен стаж и възраст, ако има необходимия минимален осигурителен стаж), пенсиите на които се отпускат пожизнено.
След изтичане на срока, за който се отпуска и се изплаща пенсията, по здравословното състояние на пенсионера, след преосвидетелстване, се произнасят експертните органи. В случай че се установи, че работоспособността е възстановена, пенсията се прекратява, а ако се установи, че степента е същата или различна, се дава нов срок за изплащане на пенсията.
За преценяване на тяхното здравословно състояние, лицата, които не получават пенсии, следва сами да подават заявление. Националният осигурителен институт изпраща ежемесечно в картотеката за медицински досиета списъци на онези лица, получаващи инвалидни пенсии, на които следва да бъде преценено здравословното състояние поради изтичане на срока на предходното ЕР. По тази причина не е необходимо лицата, които вече получават инвалидни пенсии, да подават заявление в ТЕЛК, за да бъдат преосвидетелствани.
След преосвидетелстване лицето заверява собствения екземпляр след изтичане на срока за обжалване, с което се установява, че решението е влязло в законна сила за самото лице, за да може да го използва, където е необходимо. Екземпляр от експертните решения, които не са обжалвани, се предават в териториалното поделение на НОИ след изтичане на срока, през който експертното решение е можело да бъде обжалвано. Медицинската комисия към териториалното поделение се запознава със съответното медицинско досие и постановеното експертно решение и го потвърждава с решение или го обжалва. В случаите, когато експертното решение е потвърдено, се предава незабавно на пенсионния орган за продължаване срока на инвалидната пенсия.
Обжалваните от лицето експертни решения също се предават на пенсионния орган в териториалното поделение на НОИ за преценка по повод правото на пенсия за инвалидност, но по тези решения медицинската комисия не се произнася.
Отпускане на пенсия за инвалидност при обжалвано експертно решение
Обжалването на експертните решения за трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане на органите на медицинската експертиза не спира изпълнението им. В случай че решението на експертната лекарска комисия е обжалвано от председателя на медицинската комисия в ТП на НОИ или по реда на Закона за здравето (ЗЗ), до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда, по това решение на органите на медицинската експертиза се изплаща пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост (чл.98, ал.7 от КСО).
Разпоредбата на чл.98, ал.7 от КСО се прилага при обжалване на експертните решения на органите на медицинската експертиза с определени 50 или над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане както при освидетелстване, така и при преосвидетелстване на лицата с увреждания.
В случаите, когато експертното решение е обжалвано по реда на ЗЗ, към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност лицето представя своя екземпляр от обжалваното експертно решение, придружено с документ, удостоверяващ, че решението е обжалвано, както и органа, който го е обжалвал. В тези случаи медицинската комисия при ТП на НОИ не се произнася.
Независимо кой обжалва експертното решение – лицето, контролните органи по експертиза на работоспособността, медицинската комисия при ТП на НОИ или друг, след като се определи правото и видът на пенсията, на лицето се отпуска следващата му се пенсия за инвалидност и се изплаща в размера на социалната пенсия за старост по реда на чл.98, ал.7 от КСО.
Началната дата на пенсията, която се изплаща в размера по чл.98, ал.7 от КСО, се определя при спазване на чл.94, ал.1 от КСО. Пенсията се отпуска за определения в обжалваното експертно решение срок на инвалидността.
Разпоредбите на чл.98, ал.7, 8, 9 и 10 от КСО уреждат нормативно както възможността за изплащане на пенсии при преосвидетелстване, така и отпускането само на една пенсия по обжалвано експертно решение на органите на медицинската експертиза, и то само в случаите, когато лицето няма право и не получава друг вид пенсия, т.е. за да не остава без доход.
Кодексът за социално осигуряване регламентира несъвместимостта на този вид пенсия с друг вид лична или наследствена пенсия, с добавка по КСО (добавка от пенсията/пенси- ите на починал съпруг/съпруга по чл.84 от КСО, добавка за чужда помощ) или по други нормативни актове (добавка за репресираните лица, добавка за ветераните от войните и др.). В случай че процентът трайно намалена работоспособност дава право на пенсия за инвалидност с добавка за чужда помощ, се отпуска, възобновява или възстановява само една лична пенсия за инвалидност в размера на социалната пенсия за старост, без да се изплаща добавка за чужда помощ.
По отношение на обжалваните експертни решения на органите на медицинската експертиза се преценяват всички права и се прилагат всички разпоредби на КСО и НПОС, как- то при влезлите в сила решения, с изключение на чл.94, ал.3 от КСО, където е поставено изрично условие, че се отнася до заявления, подадени в ТП на НОИ в едномесечен срок от влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК (НЕЛК).
След влизането в сила на експертното решение, ако на лицето е определен процент трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, пенсията се определя в действителен размер от датата на придобиване на правото, съответно от датата, от която е възобновена или възстановена. Отпуснатата пенсия се изменя от началната дата в действителен размер, определен съобразно нейния вид и процент трайно намалена работоспособ- ност/вид и степен на увреждане. Ако е определена нова дата на инвалидизиране, правото и размерът на пенсията следва да се преценява съобразно тази дата.
В случаите, когато след произнасяне на органа, пред който е обжалвано експертното решение, се губят права, пенсията се прекратява от началната дата или от датата, от която е продължен срокът на инвалидността, като изплатената сума не се събира от лицата.