В нашата фирма водим трудовия стаж на работниците в години, месеци и календарни дни. Наскоро закупихме нов софтуерен продукт за ТРЗ и ЛС. При въвеждане на данните се сблъскахме със следния проблем:
Въвеждаме трудов стаж на работник 12 г. 10 м. и 24 дни, а програмата автоматично го пресмята като 12 г. 12 м. и 3 дни което е равно на 13 г. 0 м. и 3 дни т.е. 21 дни се преобразуват в 1 месец, като автоматично се променя и класът. Правилно ли е това? Ако не е, къде можем да прочетем съответните правила за изчисляването на стаж и начисляването на клас? Как трябва да се изчислява трудовият стаж? А осигурителният? Кога се променя сумата за клас – в рамките на календарния месец, в който се навършва 1 пълна година стаж или в следващия?

В чл.351 от Кодекса на труда законодателят е дефинирал понятието Птрудов стаж” като времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. Правилата за това изчисляване се съдържат в нормата на чл.355. Съгласно тези правила, признаването на трудов стаж не е обвързано с изплащаното възнаграждение и с внасянето на осигурителни вноски върху него, а само с действително отработеното време, т.е. с количеството на положениятруд.
Осигурителният стаж има различно съдържание. То се съдържа в чл.9, КСО. Основната разлика между двата вида стаж е, че трудовият стаж е свързан с количеството на положения труд, а осигурителният стаж е свързан единствено с направените или дължими осигурителни вноски и то в размер, не по-малък от този за минималния осигурителен доход за съответната професия.
Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.
Особеното при изчисляване на трудов стаж е, че времето, което се счита за 1 ден, 1 месец или 1 година трудов стаж не е равно на календарното време.
За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.
За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.
За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, посочен по-горе.
Следва да се има предвид, че освен действително отработеното време, съгласно чл.252 от КТ за трудовстаж се признава и времето по трудов договор, през което работникът или служителят не е работил. Съгласно този член от КТ за трудов стаж се зачитат и почивните и празничните дни.
Календарният месец съдържа 30 или 31 дни. Много често в 1 календарен месец има повече от 21 работни дни – 23 или 24 работни дни. Но за изчисляване на трудовия стаж е без значение колко на брои са работните дни в 1 календарен месец и дали всички те са отработени. Важното е през 1 календарен месец да има изработени 21 дни, за да се признае за 1 месец трудов стаж. Например отработените 5 месеца и 21 дни са равни на 6 месеца трудов стаж. Ето защо изчисляването на трудов стаж в календарни дни е неправилно.
В конкретния случаи, посочените от Вас 24 отработени дни са неправилно изчислени, тъи като 21 отработени дни през календарен месец се приравняват на 1 пълен месец трудов стаж и поради тази причина 24 календарни дни са равни на 1 м. и 3 дни стаж. По този начин се увеличават месеците, съответно годините трудов стаж. Този принцип за изчисляване на трудов стаж е залегнал и в софтуерната програма, поради което стажът на работника Ви автоматично е преизчислен.
Тъи като във Вашия случаи с промяната в месеците се променя и броят години трудов стаж, следва да бъде преизчислено и допълнителното възнаграждение за продължителна работа – класът прослужено време.
Увеличението следва да се начислява от следващия месец, тъи като то се дължи за действително отработеното време през съответния месец, в които се увеличават годините стаж.
Правилата за изчисляване на трудов стаж се съдържат в чл.355 от Кодекса на труда и в чл.9 – 12 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.
Правилата за начисляване и изплащане на клас за прослужено време ще намерите в Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения.