Фактологични обстоятелства: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е закупило през 2014 г. апартамент ново строителство от регистрирано по ЗДДС лице. Фактура за покупката е отразена в дневника за покупки, без да е ползван данъчен кредит. До края на 2016 г. апартаментът е ползван за лични нужди на фирмата – настаняване на бизнес партньори. От началото на 2018 г. той се отдава под наем на юридическо лице и за доставките на услугата се начислява ДДС. В момента се водят преговори за продажба на апартамента, като се очаква през 2019 г. сделката да се сключи.
Предвид това, че с апартамента се извършват облагаеми доставки, има ли дружеството права на възстановяване на данъчен кредит?
Тъй като при продажбата на апартамента ще се начисли ДДС, може ли да бъде направена корекция и да се възстанови част от ДДС, платен при покупката му?

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите
на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави. Предвид ограниченията на правото за приспадане на данъчен кредит, регламентирани с разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗДДС, в случая при придобиването на апартамента дружеството не е ползвало данъчен кредит, доколкото е имало намерение да използва апартамента за представителни цели, каквото е настаняването на бизнес партньори.
След като при покупката на апартамента дружеството не е приспаднало данъчен кредит, но впоследствие го използва за извършване на облагаеми доставки, то може да упражни правото си да ползва данъчен кредит по реда на чл. 79а от ЗДДС в размер, определен съгласно формулата на чл. 79а, ал. 3, т. 1 от закона.
Внимание: При изчисляване на корекцията през годината, в която дружеството отдава под наем апартамента, за което начислява данък, следва да има предвид и разпоредбата на чл. 79в от ЗДДС, съгласно която Кх е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата в рамките на независимата си икономическа дейност само за доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит; в този случай коефициентът по чл. 73 от закона за съответната година не се взема предвид, съответно ПрНИД х е 1, ако през съответната година регистрираното лице използва стоката или услугата само за независима икономическа дейност.
Или в случая в края на 2018 г. в зависимост от характера на използването на апартамента дружеството може да отчете положителна годишна корекция по формулата ИРПДК = НДДС х 1/20 х ПрНИДх х Кх.
По отношение на предстоящата продажба на недвижимия имот, при условие че към момента на доставката същият е нова сграда по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС, доколкото тази доставка е облагаема по аргумент на противното от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, дружеството ще може да извърши корекция съгласно чл. 79, ал. 5 от ЗДДС за частта от недвижимия имот, която е използвало за извършване на облагаема доставка. В този случай то има право на еднократната корекция в увеличение по реда чл. 79, ал. 5 от закона за приспадне неползва- ния при придобиването данъчен кредит в размер, определен по формулата ДК = НДДС х 1/ 20 х (1-К0) х БГ